Subsidieregeling verbeteren binnenmilieu voor scholen in het primair onderwijs

[Regeling vervallen per 31-03-2014.]
Geraadpleegd op 02-02-2023.
Geldend van 21-11-2009 t/m 30-03-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 november 2009, nr. PO/B&S/167811 houdende regels inzake het verlenen van een eenmalige subsidie in verband met het verbeteren van het binnenmilieu van een school in het primair onderwijs (Subsidieregeling verbeteren binnenmilieu voor scholen in het primair onderwijs)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 2, eerste lid, en 4, eerste lid, van de Wet overige OCW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 31-03-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

  • b. bewustwordingscampagne: campagne waarbij, van januari 2009 tot 1 januari 2014, elke school met natuurlijke ventilatie, wordt bezocht door de GGD om leerkrachten en leerlingen bewust te maken van het belang van een goede ventilatie;

  • c. school: basisschool, speciale school voor basisonderwijs, school voor speciaal onderwijs, school voor voortgezet speciaal onderwijs of voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 8, eerste lid tweede volzin, van de Wet op de Expertisecentra.

Artikel 2. Doel en reikwijdte regeling

[Regeling vervallen per 31-03-2014]

De minister verstrekt eenmalig een subsidie aan een school gevestigd in een gebouw met natuurlijke ventilatie, voor het realiseren van aanpassingen die het binnenmilieu van die school verbeteren, nadat deze in het kader van de bewustwordingscampagne door de GGD is bezocht.

Artikel 3. Omvang subsidie

[Regeling vervallen per 31-03-2014]

  • 1 Voor het verstrekken van subsidies op grond van deze regeling is een bedrag van € 7.5 mln beschikbaar.

  • 2 Het subsidiebedrag bedraagt € 1500 per school.

Artikel 4. Verstrekking en besteding

[Regeling vervallen per 31-03-2014]

  • 1 Subsidieverstrekking geschiedt ambtshalve.

  • 2 De minister verstrekt de subsidie na het bezoek van de GGD, bedoeld in artikel 2, en stelt de subsidie zonder verlening direct vast.

  • 3 De subsidie wordt verstrekt als tegemoetkoming in de uitgaven die zijn verbonden aan het in deze regeling omschreven doel. Zij kan ook worden aangewend voor andere activiteiten van de instelling waarvoor bekostiging wordt verstrekt. Terugvordering van niet-bestede middelen vindt niet plaats.

Artikel 5. Verantwoording en controle

[Regeling vervallen per 31-03-2014]

De verantwoording van de subsidie geschiedt in de jaarverslaggeving, bedoeld in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de subsidie.

Artikel 6. Betaling

[Regeling vervallen per 31-03-2014]

De betaling van het subsidiebedrag aan het bevoegd gezag geschiedt in één keer in de eerst volgende uitbetalingsmaand nadat de beschikking tot subsidieverstrekking is gegeven. Uitbetalingsmaanden zijn: december, maart, juni en september.

Artikel 7. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Regeling vervallen per 31-03-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 maart 2014.

Artikel 8. Citeertitel

[Regeling vervallen per 31-03-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling verbeteren binnenmilieu voor scholen in het primair onderwijs.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S.A.M. Dijksma

Naar boven