OCW-beleidsregel inzake niet verstrekken financiële bijdragen coproducties

Geldend van 21-11-2009 t/m heden

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 november 2009, nr. WJZ/165713 (8251), inzake het niet verstrekken van financiële bijdragen ten behoeve van programma’s van omroepinstellingen (OCW-beleidsregel inzake niet verstrekken financiële bijdragen coproducties)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 4:23, derde lid, en 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 32 van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluit:

Artikel 1

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • coproductie: een programma waaraan meerdere partijen, waaronder in elk geval een omroepinstelling enerzijds en een ministerie dan wel een bestuursorgaan behorend tot de rijksoverheid anderzijds, op basis van een door alle partijen goedgekeurd scenario of uitgewerkte synopsis een inhoudelijke of financiële bijdrage hebben geleverd;

  • programma: een programma als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008.

Artikel 2

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verstrekt geen financiële bijdragen met het oog op de vervaardiging, aankoop of verspreiding van een coproductie of een ander programma.

Artikel 3

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin hij wordt geplaatst.

Artikel 4

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: OCW-beleidsregel inzake niet verstrekken financiële bijdragen coproducties.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina