Wijzigingsregeling Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen, enz.

[Regeling materieel uitgewerkt per 02-10-2014.]
Geldend van 11-12-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 18 november 2009, nr. WJZ/9207917, tot wijziging van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen en van de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2009

Artikel II

Op aanvragen om subsidie in de vorm van een garantstelling aan een financier, die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend en op subsidies die vóór die datum zijn verstrekt:

Artikel III

Deze regeling treedt in werking drie weken na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst met uitzondering van de onderdelen D, J en K. Deze treden in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 november 2009

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina