Tijdelijke regeling ziektekostencompensatie gepensioneerd politiepersoneel

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 20-11-2009 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 november 2009, nr. 2009-0000633411, houdende regels over de ziektekostencompensatie van gepensioneerd politiepersoneel (Tijdelijke regeling ziektekostencompensatie gepensioneerd politiepersoneel)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 48 van het Besluit bezoldiging politie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. Bgvp: het Besluit geneeskundige verzorging politie, zoals dat luidde op 31 december 2005;

  • b. Stichting Pensioenfonds ABP: de Stichting Pensioenfonds ABP, bedoeld in artikel 6 van de Wet privatisering ABP;

  • c. Pensioenreglement: het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP;

  • d. ouderdomspensioen: een ouderdomspensioen als bedoeld in hoofdstuk 7 van het Pensioenreglement;

  • e. partnerpensioen: een partnerpensioen als bedoeld in de hoofdstukken 8 of 9 van het Pensioenreglement;

  • f. ABP-pensioen: ouderdomspensioen of partnerpensioen.

 • 2 Voor de toepassing van deze regeling wordt onder echtgenote of echtgenoot mede verstaan de geregistreerde partner alsmede de partner in de zin van het Pensioenreglement. Onder weduwe of weduwnaar wordt mede begrepen de achtergebleven geregistreerde partner alsmede de achtergebleven partner in de zin van het Pensioenreglement. Tegelijkertijd kan slechts één persoon als echtgenoot of echtgenote dan wel weduwe of weduwnaar van een betrokkene worden aangemerkt.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Aanspraak op een jaarlijkse ziektekostencompensatie als bedoeld in het tweede lid heeft de betrokkene, die:

  • a. op 31 december 2005 deelnemer was in de zin van het Bgvp,

  • b. geboren is voor 1 mei 1947 en,

  • c. de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.

 • 2 De jaarlijkse aanspraak op de ziektekostencompensatie bedraagt bij een jaarlijks ABP-pensioen

  • a. van € 5.000,– of minder : € 324,–;

  • b. van meer dan € 5.000,– tot en met € 15.000,–: € 600,–;

  • c. van meer dan € 15.000,– tot en met € 18.137,–: € 516,–.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Aanspraak op een jaarlijkse ziektekostencompensatie als bedoeld in het tweede lid heeft de gehuwde betrokkene:

  • a. die op 31 december 2005 deelnemer was in de zin van het Bgvp,

  • b. die geboren is voor 1 mei 1947,

  • c. die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt,

  • d. van wie de echtgenote of echtgenoot op 31 december 2005 gezinslid was in de zin van het Bgvp en bij de Stichting Pensioenfonds ABP aangemerkt als gerechtigde voor het partnerpensioen en,

  • e. van wie op de datum, bedoeld in artikel 6, derde of vierde lid, de echtgenote of echtgenoot in leven is en het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of het partnerschap in de zin van het Pensioenreglement niet ontbonden.

 • 2 De jaarlijkse aanspraak op de ziektekostencompensatie bedraagt bij een jaarlijks ABP-pensioen van de gehuwde betrokkene

  • a. van € 5.000,– of minder: € 900,–;

  • b. van meer dan € 5.000,– tot en met € 15.000,–: € 1.260,–;

  • c. van meer dan € 15.000,– tot en met € 22.000,–: € 1.380,–;

  • d. van meer dan € 22.000,– : € 1.524,–.

 • 3 De gehuwde betrokkene heeft geen aanspraak op de ziektekostencompensatie op grond van artikel 2.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De weduwe of weduwnaar die recht heeft op een onmiddellijk ingaand partnerpensioen als gevolg van het overlijden van de gehuwde betrokkene, bedoeld in artikel 3, eerste lid, heeft jaarlijks aanspraak op een ziektekostencompensatie. De aanspraak bestaat voor zover de gehuwde betrokkene is geboren voor 1 januari 1941.

 • 2 De jaarlijkse aanspraak op de ziektekostencompensatie bedraagt bij een jaarlijks ABP-pensioen van de weduwe of weduwnaar

  • a. van € 5.000,– of minder: € 324,–;

  • b. van meer dan € 5.000,– tot en met € 15.000,–: € 600,–;

  • c. van meer dan € 15.000,– tot en met € 18.137,–: € 516,–.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

De ingevolge de artikelen 2, 3 of 4 geldende aanspraak op ziektekostencompensatie wordt vermenigvuldigd met het voor dat jaar geldende percentage, overeenkomstig de hierna volgende tabel:

Jaar

Percentage

2006

100%

2007

90%

2008

80%

2009

70%

2010

60%

2011

50%

2012

40%

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De ziektekostencompensatie wordt eenmaal per jaar in mei betaalbaar gesteld.

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt in 2006 de ziektekostencompensatie in december betaalbaar gesteld.

 • 3 De peildatum voor de vaststelling van de aanspraak en de hoogte van de ziektekostencompensatie is 1 mei. Op 1 mei van ieder jaar wordt de aanspraak en de hoogte van de ziektekostencompensatie voor het gehele jaar vastgesteld.

 • 4 In afwijking van het derde lid is de peildatum voor 2006 voor de vaststelling van de aanspraak en hoogte van de ziektekostencompensatie 1 december van dat jaar.

 • 5 De ziektecompensatie van de betrokkene of de gehuwde betrokkene, die op of na 1 mei in een jaar de leeftijd van 65 jaar bereikt, wordt in het daaropvolgende kalenderjaar betaalbaar gesteld.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2013]

Een ieder de ziektekostencompensatie aanvaart, stemt er mee in dat allen die daarvoor naar het oordeel van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in aanmerking komen, omtrent de omstandigheden van de gerechtigde op de ziektekostencompensatie alle inlichtingen geven die voor de uitvoering van deze regeling noodzakelijk zijn.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 januari 2006 en vervalt met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling ziektekostencompensatie gepensioneerd politiepersoneel.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Terug naar begin van de pagina