Verordening PA bewaring en vervoer gekoelde bakkerswaren 2008

[Regeling vervallen per 03-05-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2014.]
Geldend van 20-09-2009 t/m 28-02-2014

Verordening van het Productschap Akkerbouw van 04 juni 2009 houdende regels ter zake van vervoer van gekoelde bakkerswaren (Verordening PA bewaring en vervoer gekoelde bakkerswaren 2008)

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 03-05-2014]

Artikel 1

[Vervallen per 03-05-2014]

Deze verordening verstaat onder:

a.

productschap

: Productschap Akkerbouw;

b.

ondernemer

: degene die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld en die beroepsmatig bakkerswaren vervoert en aflevert aan consumenten, filialen, horecagelegenheden, instellingen en marktplaatsen;

c.

gekoelde bakkerswaren

: bakkerswaren welke gekoeld moeten worden bewaard teneinde microbiologisch bederf en de uitgroei van pathogene bacteriën tegen te gaan, met uitzondering van voorverpakte bakkerswaren waarop door de bereider een bijzondere bewaartemperatuur is vermeld;

d.

lokaal vervoer

: rechtstreekse aflevering van bestellingen aan consumenten, filialen, horecagelegenheden, instellingen en marktplaatsen voor zover deze aflevering plaats vindt binnen een straal van 20 kilometer van de plaats van waaruit het vervoer plaatsvindt gedurende ten hoogste 2 uren.

§ 2. Voorwaarden vervoer

[Vervallen per 03-05-2014]

Artikel 2

[Vervallen per 03-05-2014]

  • 1 Tijdens het lokaal vervoer van gekoelde bakkerswaren dient de temperatuur van deze waren niet hoger te zijn dan 10 graden C.

  • 2 De ondernemer draagt er zorg voor dat tijdens handelingen in relatie tot het lokaal vervoer van gekoelde bakkerswaren de temperatuur van deze waren zo min mogelijk stijgt.

§ 3. Overige bepalingen

[Vervallen per 03-05-2014]

Artikel 3

[Vervallen per 03-05-2014]

Het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen, waarvoor het productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.

Artikel 4

[Vervallen per 03-05-2014]

Overtredingen van het bepaalde in artikel 2 worden aangewezen als strafbare feiten.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 03-05-2014]

Artikel 5

[Vervallen per 03-05-2014]

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 6

[Vervallen per 03-05-2014]

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening PA bewaring en vervoer gekoelde bakkerswaren 2008.

Den Haag, 04 juni 2009

Th.A.M. Meijer

voorzitter

M. Elema

secretaris

Terug naar begin van de pagina