Verordening retributies monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 30-08-2009 t/m 31-12-2014

Verordening van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 2 juli 2009 tot het instellen van een retributieregeling met betrekking tot de uitvoering van het programma monitoring kritische stoffen bij kalveren (Verordening retributies monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2009)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De retributie, als bedoeld in artikel 10, vierde lid, van de verordening bedraagt voor houders van een bedrijf met een omvang van:

  a.

  minder dan 101 dieren

  : € 1.250,-;

  b.

  101 tot en met 200 dieren

  : € 2.100,-;

  c.

  201 tot en met 300 dieren

  : € 2.550,-;

  d.

  301 tot en met 400 dieren

  : € 3.250,-;

  e.

  401 tot en met 600 dieren

  : € 3.550,-;

  f.

  601 tot en met 800 dieren

  : € 4.950,-;

  g.

  meer dan 800 dieren

  : € 5.150,-.

 • 2 De retributie, als bedoeld in artikel 10, vierde lid, van de verordening bedraagt voor be- of verwerkers met een jaarlijkse aantal slachtingen van:

  a.

  minder dan 1000 slachtingen

  : € 1.350,-;

  b.

  1001 tot en met 5000 slachtingen

  € 5.150,-;

  c.

  5001 tot en met 10.000 slachtingen

  : € 10.300,-;

  d.

  10.001 tot en met 25.000 slachtingen

  : € 25.700,-;

  e.

  25.001 tot en met 50.000 slachtingen

  : € 49.900,-;

  f.

  50.001 tot en met 75.000 slachtingen

  : € 75.600,-;

  g.

  meer dan 75.000 slachtingen

  : € 101.200,-.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De retributie wordt door de voorzitter vastgesteld en opgelegd door middel van toezending of uitreiking van een retributiefactuur.

 • 2 De retributiefactuur is gedagtekend en bevat ten minste:

  • a. naam en adres van de betalingsplichtige;

  • b. een specificatie of toelichting omtrent de wijze waarop de retributie is berekend, en

  • c. het totaalbedrag van de retributie.

 • 3 De retributie is verschuldigd uiterlijk op de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het productschap in rekening is gebracht.

 • 4 Aan de betalingsplichtige die niet of niet geheel binnen de in het vorige lid gestelde termijn heeft betaald, kan door het productschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk diende te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening retributies monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2009.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Zoetermeer, 2 juli 2009

A.L. ten Have-Mellema

plv. voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina