Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Amersfoort 2009

[Regeling vervallen per 10-11-2014.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 09-11-2014

Besluit van de Minister van Justitie van 10 november 2009, nr. 5615006/Justis/09, strekkende tot aanwijzing van toezichthouder bij de gemeente Amersfoort tot buitengewoon opsporingsambtenaar

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers die het aangaan;

Gelezen het verzoek van het hoofd van de Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Amersfoort van 5 augustus 2009;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 10-11-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar:

De personen, werkzaam in de functie van toezichthouder in dienst van de gemeente Amersfoort, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 2

[Vervallen per 10-11-2014]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 3

[Vervallen per 10-11-2014]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 25 personen als buitengewoon

opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 4

[Vervallen per 10-11-2014]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Midden-Nederland.

Artikel 5

[Vervallen per 10-11-2014]

 • 1 Het Hoofd van de Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Amersfoort brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 4 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, directie Bestuurszaken, afd. BTR/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 5a

[Vervallen per 10-11-2014]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 10 november 2009, nr. 5615006/Justis/09, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 6

[Vervallen per 10-11-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 10-11-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Amersfoort 2009.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 november 2009

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

de teammanager BTR

,

P.W.C. Collard

Terug naar begin van de pagina