Wijzigingsregeling Regeling instemming deelname aan Kyoto-projectactiviteiten (aanpassing instemmingsvereisten hydro-elektrische projectactiviteiten)

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 14-11-2009 t/m 31-12-2013

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Economische Zaken van 4 november 2009, nr. 2009058758, tot wijziging van de Regeling instemming deelname aan Kyoto-projectactiviteiten in verband met aanpassing van de instemmingsvereisten met betrekking tot hydro-elektrische projectactiviteiten

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Economische Zaken,

Gelet op richtlijn nr. 2004/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 oktober 2004 houdende wijziging van Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, met betrekking tot de projectgebonden mechanismen van het Protocol van Kyoto (PbEU L 338) en het op 11 december 1997 te Kyoto tot stand gekomen Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (Trb. 1998, 170, en 1999, 110) en de artikelen 16.46b, vierde, zevende en achtste lid, en 16.46c, derde lid, in verbinding met 16.46b, vierde, zevende en achtste lid, van de Wet milieubeheer;

Besluiten:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling instemming deelname aan Kyoto-projectactiviteiten.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2014]

Op een ontvankelijk verzoek om instemming met deelname aan een projectactiviteit als bedoeld in artikel 16.46b, derde lid, of artikel 16.46c, derde lid, van de Wet milieubeheer dat is ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, blijft de Regeling instemming deelname aan Kyoto-projectactiviteiten zoals die tot dat tijdstip gold, van toepassing.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 4 november 2009

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina