Circulaire wijze verkrijging bijdrage uit het Gemeentefonds voor planstudies Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (IKS)

Geldend van 12-11-2009 t/m heden

Circulaire van 2 november 2009, nr. DGM/K&L 2009060686, ter bekendmaking van de wijze van verkrijging van een bijdrage uit het Gemeentefonds voor planstudies op grond van het Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (IKS)

Aan de colleges van burgemeester en wethouders,
Geachte colleges,

Met deze circulaire informeer ik u over de uitvoering van het Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (IKS). Het IKS is een onderdeel van de Innovatieagenda Energie, een van de pijlers van ‘Nieuwe Energie voor het Klimaat. Werkprogramma Schoon en Zuinig’. Voor dit programma ben ik op zoek naar gemeenten die voor zichzelf een koploperpositie zien weggelegd en mee willen doen in een gezamenlijk kennistraject. De beschikbare middelen kunnen door gemeenten worden ingezet voor de uitvoering van planstudies en voor de uitvoering van praktijkproeven.

Deze circulaire heeft alleen betrekking op de uitvoering van planstudies. Hiervoor is 1 miljoen euro beschikbaar. De eerste gemeenten die zich aanmelden en die voldoen aan de onderstaande voorwaarden komen voor een bijdrage in aanmerking.De bijdragen worden in het eerste kwartaal van 2010 beschikbaar gesteld.

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf het moment van inwerkingtreding van deze circulaire tot en met 15 december 2009.

1. Het Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden

Bij ongewijzigd beleid bereiken de steden de doelstelling klimaatneutraal pas in 2080. In de praktijk blijkt dat aanzienlijke doorbraken – die nodig zijn om de status klimaatneutraal te bereiken – alleen mogelijk zijn door over de grenzen van sectoren, beleidsterreinen en specifieke technologieën heen te kijken. Op langere termijn is klimaatneutraliteit uitsluitend te bereiken door een integrale en verbindende aanpak over de energietransitiethema’s heen. Het IKS stimuleert gemeenten om integrale gebiedsgerichte projecten uit te voeren en faciliteert gemeenten met (proces)innovaties, kennis en handreikingen richting klimaatneutraliteit. Het langetermijn-perspectief van het IKS is dat steden de doelstelling klimaatneutraal minstens dertig jaar eerder bereiken.

De ambitie van het IKS is dat in 2012 honderd gemeenten serieus de weg naar klimaatneutraliteit zijn ingeslagen en beleids- en uitvoeringsplannen hebben aangenomen. Een deel van deze gemeenten, gedacht wordt aan circa twintig, voert daadwerkelijk onderdelen van deze uitvoeringsprogramma’s uit, vertoont innovatief gedrag en realiseert een hoger tempo met betrekking tot besparing en duurzame energieproductie dan het landelijk gemiddelde.

Met het IKS is gekozen voor het leren in de praktijk. Het IKS is verdeeld in drie programmalijnen:

 • 1. het doen van specifiek onderzoek en het ontsluiten van specifieke kennis voor de gemeenten;

 • 2. het realiseren en evalueren van concrete proefprojecten rond integrale gebiedsontwikkeling, procesinnovaties op het gebied van organisatievormen, samenwerking, participatie en draagvlak en

 • 3. het organiseren van kennisoverdracht met betrekking tot leerervaringen, (proces)innovaties, ontwikkelde instrumenten, nieuwe vaardigheden naar alle gemeenten, steden, regio’s en andere geïnteresseerden.

2. Doel van de bijdrage

De onderhavige bijdrage dient ter uitvoering van programmalijn 1 en heeft tot doel gemeenten te stimuleren om concrete projecten (programmalijn 2) gericht op de klimaatneutrale stad verder uit te werken.

3. Activiteiten die in aanmerking komen voor een bijdrage

Planstudies die zich richten op de volgende procesinnovaties (of een combinatie van procesinnovaties) komen in aanmerking voor een bijdrage:

 • een combinatie en integratie van innovaties uit de thematische innovatieprogramma’s en/of

 • het ontwikkelen of implementeren van nieuwe organisatievormen (waaronder financiële en juridische arrangementen) en/of

 • procesinnovaties die zorgen voor meer draagvlak en betrokkenheid bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

4. Aanvraag van de bijdrage

Voor het indienen van een aanvraag is een aanvraagformulier ontwikkeld. In de bijlage bij deze circulaire is beschreven welke gegevens minimaal moeten worden bijgevoegd om voor een bijdrage in aanmerking te komen. Het aanvraagformulier is te vinden op de site van SenterNovem (www.senternovem.nl/klimaatneutralesteden).

De aanvragen moet ook worden ingediend bij SenterNovem.

5. Beslissing op de aanvraag

Aanvragen moeten voldoen aan de in de bijlage van deze circulaire opgenomen criteria en worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

6. Ingangsdatum

Deze circulaire treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze circulaire wordt geplaatst.

De

minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Bijlage . Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage op basis van het Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden

1. Begripsomschrijvingen

In deze bijlage wordt verstaan onder:

Innovatieagenda:

de Innovatieagenda Energie

Klimaatneutrale stad:

een gemeente waarbij over een jaar gemeten het fossiele energiegebruik (en de daaraan gerelateerde CO2-emissies) binnen het grondgebied van die gemeente ten hoogste nul is.Hierbij kan gebruik worden gemaakt van CO2-compensatie en/of opslag van CO2.

2. Beoordelingscriteria

 • 1. Een aanvrager komt in aanmerking voor een bijdrage voor het uitvoeren van een planstudie:

  • a. indien de gemeente die de aanvraag indient de ambitie heeft klimaatneutraal te worden, wat moet blijken uit een raadsbesluit waarin is vastgelegd dat de gemeente voor haar hele grondgebied uiterlijk in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Dit raadsbesluit moet zijn uitgewerkt in een langetermijnvisie;

  • b. indien de aanvraag betrekking heeft op een planstudie die onderdeel uitmaakt van, dan wel past binnen, een programma richting de klimaatneutrale stad;

  • c. de planstudie zich op de haalbaarheid (immers, procesinnovaties staan centraal) van praktijkproeven richt;

  • d. de studie binnen een jaar na de datum van de toekenning van de bijdrage wordt afgerond;

  • e. de studie betrekking heeft op minimaal twee thema’s uit de innovatieagenda;

  • f. de aanvrager bereid is mee te werken aan het kennistraject.

3. Kosten waarvoor een bijdrage kan worden verstrekt

Als kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage worden de volgende noodzakelijke, rechtsreeks aan de uitvoering van de planstudies toe te rekenen en door de aanvrager van de bijdrage betaalde of te betalen kosten in aanmerking genomen:

 • a. loonkosten van degenen die bij de uitvoering van de planstudie betrokken zijn, berekend op basis van het brutoloon van de betrokken medewerkers, verhoogd met de wettelijke dan wel op grond van een collectieve arbeidsovereenkomst verschuldigde opslagen voor sociale lasten, met dien verstande dat wordt uitgegaan van een uurloon, berekend op basis van het jaarloon bij en volledige betrekking, gedeeld door 1600;

 • b. aan derden verschuldigde kosten voor ter zake door hen verleende diensten.

4. Hoogte van de bijdrage

De bijdrage bedraagt per planstudie minimaal € 50.000,− en maximaal € 150.000,−.

5. Aanvraag tot bijdrageverlening

 • a. Een aanvraag voor een bijdrage moet worden ingediend door burgemeester en wethouders van een gemeente.

 • b. Een aanvrager mag maximaal drie aanvragen indienen.

 • c. Een aanvraag wordt ingediend bij SenterNovem met gebruikmaking van het daar verkrijgbare formulier.

 • d. Een aanvraag wordt ingediend voor 16 december 2009.

 • e. Bij de aanvraag wordt een begroting gevoegd van de totale kosten van het uitvoeren van de beoogde planstudie met daarbij een overzicht van de kosten waarvoor subsidie wordt gevraagd. Indien ook andere partijen dan de gemeente een deel van de kosten dragen, dient dit uit de begroting te blijken.

 • f. Er wordt slechts een bijdrage verstrekt indien de gemeente 50% van de kosten voor de planstudie zelf draagt.

 • g. Er wordt slechts een bijdrage verstrekt indien aanvrager niet in het kader van een andere regeling van het rijk tot financiële ondersteuning dezelfde kosten heeft opgevoerd, of daarvoor een bijdrage heeft ontvangen.

Terug naar begin van de pagina