Besluit machtiging manager Expertisecentrum Arbeidsjuridisch inzake bezwaar- en beroepsprocedures betreffende personeelsaangelegenheden

[Regeling vervallen per 09-10-2012 met terugwerkende kracht tot en met 01-02-2012.]
Geldend van 12-11-2009 t/m 31-01-2012

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 november 2009, nr. BV/P&O/2009/24868, tot machtiging van de manager van het Expertisecentrum Arbeidsjuridisch inzake bezwaar- en beroepsprocedures betreffende personeelsaangelegenheden

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 09-10-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder de manager: de manager van het Expertisecentrum Arbeidsjuridisch, ressorterend onder de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2

[Vervallen per 09-10-2012]

  • 2 Aan de manager wordt machtiging verleend om bij de behandeling van een geschil inzake personeelsaangelegenheden één of meer andere personen als medegemachtigde te introduceren.

  • 3 Het instellen van bezwaar, beroep en hoger beroep geschiedt uitsluitend na een daartoe strekkende opdracht.

  • 4 De manager kan voor aangelegenheden als bedoeld in het eerste en tweede lid machtiging verlenen aan medewerkers van zijn dienst.

Artikel 3

[Vervallen per 09-10-2012]

De uit dit besluit voor de manager voortvloeiende bevoegdheden worden in geval van afwezigheid uitgeoefend door de daartoe aangewezen plaatsvervanger.

Artikel 4

[Vervallen per 09-10-2012]

Het krachtens machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

namens deze,

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie).

Artikel 5

[Vervallen per 09-10-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2009.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 november 2009

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:

de secretaris-generaal

,

J.F. de Leeuw

Terug naar begin van de pagina