Tijdelijke regeling subsidiëring Vereniging van Oud Medewerkers van de Rijkswaterstaat 2010

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2013

Tijdelijke Regeling subsidiëring Vereniging van Oud Medewerkers van de Rijkswaterstaat 2010

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 3 en 4 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: minister van Verkeer en Waterstaat;

 • b. Vereniging: (het bestuur van de) Vereniging van Oud Medewerkers van de Rijkswaterstaat, statutair gevestigd te Utrecht.

Artikel 2. Subsidiabele kosten

[Vervallen per 01-01-2014]

De Minister verleent op aanvraag subsidie aan de Vereniging voor de kosten van activiteiten die, overeenkomstig haar statutaire doelstelling, verband houden met het bevorderen en onderhouden van de verbondenheid van haar leden met elkaar en met de Rijkswaterstaat, het faciliteren van ontwikkeling, onderhoud en delen van vakkennis van de leden, alsmede belangenbehartiging van haar leden op het gebied van pensioenen en andere voorzieningsregelingen.

Artikel 3. Aanvraag subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Uiterlijk 1 november voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft, dient het bestuur van de Vereniging bij de Minister een aanvraag voor subsidieverlening in.

 • 2 De aanvraag omvat een aanduiding van het bedrag en het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd, alsmede een begroting als bedoeld in artikel 4:63 van de Algemene wet bestuursrecht en kan mede een aanvraag voor het verlenen van een voorschot omvatten.

 • 3 De Minister stelt jaarlijks, vóór de in het eerste lid genoemde datum, de Vereniging in kennis van het in de begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de subsidie uitgetrokken bedrag.

Artikel 4. Beslissing tot subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2014]

De Minister beslist op de aanvraag voor subsidieverlening uiterlijk 1 december voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 5. Voorschotverlening

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De Minister verleent een voorschot bij bekendmaking van de verleningsbeschikking en, wanneer de aanvraag − in de vorm van een factuur die naar datum en kenmerk van de verleningsbeschikking verwijst − daarvoor uiterlijk vier weken tevoren is ontvangen, per 1 juli van het jaar waarop de subsidieverlening ziet.

  De hoogte van een voorschot wordt bepaald aan de hand van de bij de aanvraag voor subsidieverlening gevoegde jaarprogramma/-begroting van de Vereniging.

  Voorschotverlening geschiedt in totaal tot ten hoogste 80% van het voor het kalenderjaar verleende subsidiebedrag.

 • 2 Betaling van het eerste voorschot geschiedt binnen 30 kalenderdagen na datum subsidieverlening; betaling van het tweede voorschot geschiedt uiterlijk 30 kalenderdagen na 1 juli.

Artikel 6. Aanvraag vaststelling subsidie

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Het bestuur van de Vereniging dient per kalenderjaar, uiterlijk 1 juni van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft, een aanvraag in tot vaststelling van de subsidie.

  De aanvraag gaat vergezeld van de door door haar accountant goedgekeurde jaarrekening van de Vereniging over het voorafgaande kalenderjaar, waarin de aanwending van de ontvangen subsidiegelden tot uitdrukking is gebracht.

  Tevens wordt een rapport overgelegd omtrent de activiteiten van de Vereniging.

  Artikel 4:66 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Binnen acht weken nadat het bestuur van de Vereniging een aanvraag als bedoeld in artikel 6, eerste lid, heeft overgelegd, wordt het bedrag van de subsidie vastgesteld.

 • 2 Indien het vastgestelde subsidiebedrag lager is dan hetgeen reeds is uitbetaald, wordt het teveel betaalde in mindering gebracht op de subsidie die voor het volgende kalenderjaar wordt verleend.

  Wordt voor het volgende kalenderjaar geen subsidie verleend, dan wordt het teveel betaalde door bekendmaking van de beschikking tot subsidievaststelling teruggevorderd.

Artikel 8. Overige verplichtingen

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De Vereniging doet onverwijld schriftelijk mededeling aan de Minister van alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de subsidie en de rechtmatige en doelmatige aanwending daarvan.

 • 2 De Vereniging verleent medewerking aan een onderzoek naar de rechtmatige en doelmatige aanwending van de ontvangen subsidiegelden, verricht namens of in opdracht van de Minister of door de Algemene Rekenkamer.

  De Vereniging verschaft hiertoe desverlangd alle inlichtingen en overlegt alle boeken en bescheiden dan wel geeft inzage daarin en verstrekt desverlangd kopieën.

 • 3 Statutenwijziging, ontbinding van de Vereniging en besteding van het batig saldo behoeven de voorafgaande goedkeuring van de Minister.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2010 en vervalt met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling subsidiëring Vereniging van Oud Medewerkers van de Rijkswaterstaat 2010.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze:

de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat

,

L.H. Keijts

Terug naar begin van de pagina