Besluit mandaat, volmacht en machtiging leden van de Raad van Toezicht Beroepsuitoefening AA’s

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 06-11-2009 t/m 31-12-2013

Besluit mandaat, volmacht en machtiging leden van de Raad van Toezicht Beroepsuitoefening AA’s

Het bestuur van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten,

Gelet op

Overwegende dat

Besluit

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

Het bestuur verleent, voor zover dat zich verdraagt met afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, mandaat, volmacht en machtiging aan de Raad van Toezicht voor de in de verordening PPT genoemde bevoegdheden.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

  • 2 Bij de uitvoering van het mandaat en de machtiging, bedoeld in het eerste lid, neemt de Raad van Toezicht de overige bepalingen van het delegatiebesluit in acht en komt namens het bestuur de verplichtingen na welke met het delegatiebesluit aan het bestuur zijn opgelegd.

  • 3 Bij de uitvoering van het mandaat en de machtiging, bedoeld in het eerste lid, neemt de Raad van Toezicht tevens de nadere afspraken in acht welke tussen het bestuur en het bestuur van het NIVRA worden gemaakt ten aanzien van de uitvoering van het delegatiebesluit.

  • 4 Het bestuur stelt de Raad van Toezicht onverwijld op de hoogte van de in het derde lid bedoelde nadere afspraken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

De Raad van Toezicht kan ter uitoefening van zijn gemandateerde bevoegdheid schriftelijk rechtstreeks aan zijn secretaris ondermandaat verlenen voor het nemen van de besluiten genoemd in artikel 14, eerste en zesde lid van de Verordening PPT.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2014]

Behoudens het besluit genoemd in artikel 11, tweede lid van de Verordening PPT, verleent het bestuur aan de secretaris de bevoegdheid om de door de Raad van Toezicht namens het bestuur genomen beslissingen te ondertekenen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2014]

Het bestuur verleent mandaat en volmacht aan de Raad van Toezicht voor de in de artikelen 8, eerste lid, 9, en 11 van de Verordening RvT genoemde bevoegdheden.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2014]

De Raad van Toezicht en de secretaris zijn gehouden in de ondertekening van stukken de vertegenwoordigingsbevoegdheid tot uitdrukking te brengen door opneming van de formule:

‘Bestuur NOvAA

voor deze,’

gevolgd door de handtekening, naam en functie van de (onder) gemandateerde.

De secretaris is, in het geval het mandaat uitsluitend betrekking heeft op ondertekening, gehouden in de ondertekening van stukken de tekeningsbevoegdheid tot uitdrukking te brengen door opneming van de formule:

‘Overeenkomstig de namens het Bestuur van de NOvAA door de Raad van Toezicht genomen beslissing,’

gevolgd door de handtekening, naam en de aanduiding ‘secretaris’.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2014]

Het bestuur neemt de volgende beslissingen van de Raad van Toezicht, die een eindoordeel inhouden als bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Verordening PPT, voor zijn rekening en bekrachtigt deze.

Volgnummer

PPT-nummer

Volgnummer

HT-nummer

1.

04117

6.

07389

2.

05216

7.

08032

3.

06174

8.

08087

4.

07006

   

5.

07175

   

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2014]

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van dit besluit wordt het Besluit mandaat, volmacht en machtiging leden Raad van Toezicht Beroepsuitoefening AA’s, zoals dat is gepubliceerd in Staatscourant 2007, 191 ingetrokken.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie in de Staatscourant.

Den Haag, 20 oktober 2009

Het Bestuur van de NOvAA,
namens deze:
de

voorzitter

,

G.J.A.H. van der Wielen

Terug naar begin van de pagina