Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van Thaumatotibia leucotreta in de teelt van Spaanse peper

[Regeling vervallen per 23-02-2010.]
Geldend van 26-10-2009 t/m 22-02-2010

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 oktober 2009, nr. 67004 houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bestrijding van Thaumatotibia leucotreta in de teelt van Spaanse peper (Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van Thaumatotibia leucotreta in de teelt van Spaanse peper)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

In overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-02-2010]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt verleend voor de volgende gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van Thaumatotibia leucotreta in de teelt van Spaanse peper:

  • a. Agrichem Deltamethrin (toelatingsnummer 11263 N);

  • b. DECIS EC (toelatingsnummers 7774 N);

  • c. Deltamethrin EC 25 (toelatingsnummer 10135 N); en

  • d. Decis Micro (toelatingsnummer 8388 N).

Artikel 2

[Vervallen per 23-02-2010]

De vrijstelling, genoemd in artikel 1, is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit, worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 23-02-2010]

  • 1 Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing op de website www.minlnv.nl.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van de publicatie, bedoeld in het eerste lid en vervalt 120 dagen na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 4

[Vervallen per 23-02-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van Thaumatotibia leucotreta in de teelt van Spaanse peper.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 oktober 2009

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage

[Vervallen per 23-02-2010]

Gebruiksvoorschriften

[Vervallen per 23-02-2010]

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel in de bedekte teelt van Spaanse peper.

Toepassing:

Spaanse peper: ter bestrijding van adulten van Thaumatotibia leucotreta.

Dosering: 0,05% (50 ml per 100 liter water) of 100 ml per 1000 m2 bij gebruik van een straalmotorspuit.

De behandeling enige malen herhalen met een interval van 7 dagen.

Gevaarlijk voor bijen bij toepassingsconcentraties groter dan 250 ml middel/ha. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product bij toepassingsconcentraties boven 250 ml middel/ha niet gebruiken op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen.

Het middel is zeer giftig voor vissen en andere waterorganismen, derhalve het middel zodanig toepassen dat het niet in oppervlaktewater terecht kan komen.

Het middel heeft effect op niet-doelwit arthropoden, waaronder natuurlijke vijanden. Bij geïntegreerde teelten dient hier rekening mee gehouden te worden. Vermijd daarom onnodige blootstelling.

Het middel werkt vooral tegen rupsen, doch is daarnaast werkzaam tegen vele andere insecten en bezit nevenwerking tegen bladluizen voor zover deze goed met het middel in aanraking komen. Bij een specifieke luisaantasting dient hiervoor een speciaal bladluisbestrijdingsmiddel te worden toegepast.

Terug naar begin van de pagina