Instellingsbesluit Studiecommissie Belastingstelsel

Geldend van 29-10-2009 t/m heden

Instellingsbesluit Studiecommissie Belastingstelsel

De Minister en Staatssecretaris van Financiën,

Overwegende dat het wenselijk is een studiecommissie belastingstelsel in te stellen;

Gelet op het bepaalde in artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluiten:

Artikel 2

De commissie heef tot taak een voorstudie te verrichten naar verschillende scenario’s voor een mogelijke herziening van het Nederlandse belastingstelsel. De commissie baseert zich hierbij op de opdracht zoals verwoord in de brief van de Minister en Staatssecretaris van Financiën van 15 september 2009 (Kamerstukken II 2009/2010, 32140, nr. 1).

Artikel 3

  • 1 Tot lid, tevens voorzitter van de commissie wordt benoemd: prof. dr. S. van Weeghel.

  • 2 Tot leden, tevens secretarissen, van de werkgroep worden benoemd: drs. K.A. Heineken, mr. I.J.A. Hoekjan en mr. P.J. Wijntje.

  • 3 Tot leden van de commissie worden benoemd: prof. mr. drs. H.P.A.M. van Arendonk, drs. C. Kaatee, mr. drs. T.W. Langejan, prof. dr. R.A. de Mooij, drs. R.M. van Opstal, drs. P.M. Sweers, prof. dr. J.A. Vijlbrief en prof. dr. H. Vording.

Artikel 4

Ter uitvoering van haar taak kan de commissie zich rechtstreeks wenden tot derden voor het verkrijgen van inlichtingen en hen zo nodig ter vergadering uitnodigen om hen hun mening nader uiteen te laten zetten.

Artikel 5

De commissie brengt haar rapportage uiterlijk in het tweede kwartaal van 2010 aan de Minister en Staatssecretaris van Financiën uit.

Artikel 6

  • 2 De in lid 1 bedoelde vergoeding bedraagt € 325,– per bijgewoonde vergadering voor de voorzitter en € 250,– voor de overige leden van de commissie.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2009.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina