Instellingsbesluit Taskforce Intelligente Netten

[Regeling vervallen per 01-06-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2011.]
Geldend van 27-10-2009 t/m 30-04-2011

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 16 oktober 2009, nr. WJZ/9182801, houdende de instelling van een Taskforce Intelligente Netten (Instellingsbesluit Taskforce Intelligente Netten)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-06-2011]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. taskforce: de Taskforce Intelligente Netten;

 • c. Intelligente Netten: een energie-infrastructuur die de ontwikkeling naar een duurzame energievoorziening ondersteunt en waarmee tweewegdistributie tussen energiegebruikers onderling én producenten wordt gerealiseerd waardoor meer informatie wordt uitgewisseld en meer keuzemogelijkheden voor gebruikers van de energie-infrastructuur ontstaan;

 • d. belanghebbende partijen: publieke en private partijen in Nederland die van belang zijn voor, en belang hebben bij, het realiseren van Intelligente Netten.

Artikel 2

[Vervallen per 01-06-2011]

 • 1 Er is een Taskforce Intelligente Netten.

 • 2 De taskforce heeft tot taak:

  • a. voor zover nodig een samenwerking tussen belanghebbende partijen op nationaal niveau te organiseren en te stimuleren;

  • b. een door belanghebbende partijen gedragen visie op de realisatie van Intelligente Netten in Nederland op te zetten en uit te werken;

  • c. een actieplan voor het realiseren van Intelligente Netten in Nederland op te stellen dat ten minste de volgende elementen bevat:

   • 1°. een samenhangende strategie voor de gewenste ontwikkeling van Intelligente Netten in Nederland waarbij een relatie wordt gelegd met de ontwikkeling van Intelligente Netten in andere landen;

   • 2°. een lijst van prioriteiten;

   • 3°. een overzicht van door de bij het actieplan betrokken belanghebbende partijen uit te voeren acties, met daarbij behorende termijnen en

   • 4°. een voortgangsmonitoring en bijstellingsmomenten.

  • d. voor zover nodig de visie, bedoeld in onderdeel b, en het actieplan, bedoeld in onderdeel c te actualiseren en bij te stellen;

  • e. ten behoeve van de realisatie van Intelligente Netten aanbevelingen te doen aan de minister;

  • f. de voortgang van de uitvoering van het actieplan te monitoren;

  • g. ten behoeve van demonstratieprojecten voor Intelligente Netten de daarbij betrokken belanghebbende partijen mobiliseren die hierin kunnen participeren of een ondersteunende rol kunnen vervullen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-06-2011]

 • 3 De taskforce brengt vanaf 1 december 2010 jaarlijks verslag uit aan de minister van zijn activiteiten.

Artikel 4

[Vervallen per 01-06-2011]

 • 1 De taskforce bestaat uit een voorzitter en ten minste zes en ten hoogste veertien andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de minister benoemd en kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-06-2011]

 • 1 De taskforce stelt zijn eigen werkwijze schriftelijk vast.

 • 2 De minister voorziet in het secretariaat van de taskforce.

 • 3 De minister kan waarnemers aanwijzen die het recht hebben de vergaderingen van de taskforce bij te wonen.

 • 4 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de taskforce geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de taskforce bewaard in het archief van dat ministerie.

 • 5 De taskforce verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 6

[Vervallen per 01-06-2011]

 • 1 Met ingang van 1 oktober 2009 worden tot lid van de taskforce benoemd:

  • a. de heer prof. dr. E.F. ten Heuvelhof, te Delfgauw, tevens voorzitter;

  • b. de heer ir. G. Bosveld, te Delfgauw;

  • c. de heer drs. M.A. Esseboom, te Oegstgeest;

  • d. mevrouw drs. A.C. van Huffelen, te Utrecht;

  • e. de heer ir. J.M. Kroon, te Aerdenhout;

  • f. de heer ir. H.J. Levelink, te Weert;

  • g. de heer ir. P.C. Molengraaf, te Delfgauw;

  • h. de heer ir. P. Nabuurs, te Antwerpen (België);

  • i. de heer ir. M.J.J. Scheepers, te Schagen;

  • j. de heer dr. J.W.A de Swart, te Westmaas;

  • k. mevrouw prof.dr.ir. M.P.C. Weijnen, te Leiden.

 • 2 De taskforce wordt ingesteld voor de duur van 4 jaar.

Artikel 7

[Vervallen per 01-06-2011]

Aan de voorzitter van de taskforce wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,15.

Artikel 8

[Vervallen per 01-06-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 01-06-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Taskforce Intelligente Netten.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

Den Haag, 16 oktober 2009

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina