Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 2009

[Regeling vervallen per 24-10-2014.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 23-10-2014

Besluit van de Minister van Justitie van 14 oktober 2009, nr. 5572127/Justis/09, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren van het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de betrokken Ministers;

Gelezen het verzoek van de directeur Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten van 11 juni 2009 en de daarop volgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Zuid-Holland-Zuid en de Hoofdofficier van Justitie te Dordrecht;

Gelet op artikel 142, eerste lid, onder c, van het Wetboek van Strafvordering, het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-10-2014]

Onder de buitengewoon opsporingsambtenaar wordt in het besluit verstaan:

De ambtenaren belast met de opsporing van strafbare feiten en werkzaam bij het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten, aangesteld in de functie van leerplichtambtenaar zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 2

[Vervallen per 24-10-2014]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 3

[Vervallen per 24-10-2014]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 50 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar beëdigd worden.

Artikel 4

[Vervallen per 24-10-2014]

  • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Rotterdam.

Artikel 5

[Vervallen per 24-10-2014]

De directeur van het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten brengt jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was bij het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte opsporingsactiviteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

Artikel 6

[Vervallen per 24-10-2014]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 14 oktober 2009, nr. 5572127/Justis/09, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 7

[Vervallen per 24-10-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 24-10-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 2009.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 oktober 2009

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

teammanager BTR

,

P.W.C. Collard

Terug naar begin van de pagina