Wijzigingsbesluit Kaderbesluit EZ-subsidies

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Besluit van 8 oktober 2009 tot wijziging van het Kaderbesluit EZ-subsidies

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 15 juli 2009, nr. WJZ / 9120322;

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

De Raad van State gehoord (advies van 6 augustus 2009, nr. W10.09.0295/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 5 oktober 2009, nr. WJZ / 9157970;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

De volgende besluiten worden ingetrokken:

met dien verstande dat die besluiten van toepassing blijven op de aanvragen om subsidie die vóór de inwerkingtreding van dit besluit zijn ingediend en op subsidies die vóór de inwerkingtreding van dit besluit zijn verstrekt.

Artikel III

De onderdelen C, M en O van artikel I zijn niet van toepassing op aanvragen om subsidie die vóór de inwerkingtreding van dit besluit zijn ingediend en op subsidies die vóór de inwerkingtreding van dit besluit zijn verstrekt; daarop blijven de artikelen 3, 38 en 45 van het Kaderbesluit EZ-subsidies van toepassing zoals die luidden onmiddellijk vóór dat tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 oktober 2009

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de tweeëntwintigste oktober 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina