Instellingsbesluit Commissie Maatstaf

[Regeling vervallen per 31-12-2010.]
Geldend van 21-10-2009 t/m 30-12-2010

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 oktober 2009, nr. HO&S/BL/2009/156213, houdende instelling van een Commissie Maatstaf (Instellingsbesluit Commissie Maatstaf)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 3. Taak

[Vervallen per 31-12-2010]

De commissie heeft tot taak een advies uit te brengen aan de minister. Daarvan maken deel uit:

 • a. een eerste maatstaf die dient als referentiekader voor de producten, diensten en voorzieningen die instellingen voor hoger onderwijs moeten bieden om studenten met een functiebeperking redelijk en adequaat te kunnen helpen;

 • b. een oordeel over de mate waarin aan de onder a genoemde maatstaf wordt voldaan in het Nederlandse hoger onderwijs op grond van de beschikbare informatie;

 • c. een advies over het te kiezen of aan te passen beleidsinstrumentarium, binnen het huidig financieel begrotingskader en binnen de besturingsrol.

Artikel 4. Instellingsduur

[Vervallen per 31-12-2010]

De commissie wordt ingesteld met ingang van 29 september 2009 en wordt opgeheven per 31 maart 2010.

Artikel 5. Leden

[Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • a. mevrouw A.M. Vliegenthart, tevens voorzitter,

  • b. de heer prof. dr. T. Sminia,

  • c. mevrouw prof. dr. P.L. Meurs,

  • d. de heer prof. dr. F. Leijnse.

 • 2 De benoeming geschiedt voor de duur van de commissie.

 • 3 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de minister een ander lid benoemen.

 • 4 Een vertegenwoordiger van de Stichting Handicap en Studie, een vertegenwoordiger van Jopla en een vertegenwoordiger van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wonen als waarnemer de vergaderingen bij. Zij hebben daarbij een adviserende rol.

 • 5 De commissie wordt bijgestaan door een secretariaat, verzorgd door ZonMw.

Artikel 7. Inhoudelijke en administratieve ondersteuning

[Vervallen per 31-12-2010]

ZonMw voorziet in het inhoudelijk secretariaat van de commissie en treft voorzieningen op het gebied van inhoudelijke en redactionele ondersteuning van de commissie, logistiek en personeel. Het secretariaat en het personeel worden ondergebracht bij ZonMw.

Artikel 8. Eindrapport

[Vervallen per 31-12-2010]

De commissie brengt vóór 31 maart 2010 haar eindrapport uit aan de minister.

Artikel 9. Vergoeding

[Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 De voorzitter en de andere leden van de commissie ontvangen een vaste vergoeding per maand.

 • 5 Deze vergoeding wordt door het inhoudelijk secretariaat voorbereid en door het ministerie van OCW afgehandeld.

Artikel 10. Kosten van de commissie

[Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 De kosten van de commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

  • a. de kosten voor vergaderingen en voor inhoudelijk secretariële ondersteuning,

  • b. de kosten voor vergoedingen aan de leden,

  • c. de kosten voor verspreiding van het advies na oplevering door de commissie.

 • 2 Namens de commissie biedt ZonMw uiterlijk 12 oktober een begroting aan de minister aan.

Artikel 11. Informatieplicht

[Vervallen per 31-12-2010]

De commissie verstrekt aan de minister desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen.

Artikel 12. Verantwoording

[Vervallen per 31-12-2010]

De commissie biedt de minister uiterlijk 31 juli 2010 een verslag van haar activiteiten aan.

Artikel 13. Openbaarmaking

[Vervallen per 31-12-2010]

Rapporten, notities, verslagen en andere producten die door of namens de commissie worden vervaardigd, worden niet door de commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de minister uitgebracht.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

[Vervallen per 31-12-2010]

De leden van de commissie werken mee aan het tot stand komen van een overeenkomst indien dit naar het oordeel van de minister noodzakelijk is om te komen tot het kosteloos overdragen aan de minister van rechten met betrekking tot intellectuele eigendom.

Artikel 15. Archiefbescheiden

[Vervallen per 31-12-2010]

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie Concernondersteuning van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 16. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt daarbij terug tot en met 29 september 2009.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 31 december 2010.

Artikel 17. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie Maatstaf.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina