Regeling visueel gehandicapte leerlingen WVO en deelnemers WEB 2010–2012

[Regeling vervallen per 01-07-2015.]
Geldend van 01-07-2013 t/m 30-06-2015

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 oktober 2009, nr. JOZ/150247, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende middelen voor visueel gehandicapte leerlingen in het voortgezet onderwijs en visueel gehandicapte deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs voor de jaren 2010 tot en met 2012 (Regeling visueel gehandicapte leerlingen WVO en deelnemers WEB 2010–2012)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-07-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Reikwijdte

[Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 2. Verstrekking aanvullende bekostiging en aanvullende middelen scholen

[Vervallen per 01-07-2015]

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag aan het bevoegd gezag van een school aanvullende bekostiging voor leerlingen die als direct gevolg van een visuele handicap aanvullende begeleiding nodig hebben om het onderwijs aan de school te volgen.

 • 2 De minister voegt op aanvraag van het bevoegd gezag aan de rijksbijdrage van een instelling aanvullende middelen toe voor deelnemers die als direct gevolg van een visuele handicap aanvullende begeleiding nodig hebben om beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 1.2.1, tweede lid, van de WEB te volgen.

Artikel 3. Hoogte bedragen

[Vervallen per 01-07-2015]

 • 1 De aanvullende bekostiging bedraagt per kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft € 3.150,– per leerling als bedoeld in artikel 2, eerste lid, die op 1 oktober voorafgaand aan dat kalenderjaar bij de school staat ingeschreven.

 • 2 De aanvullende middelen bedragen per kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft € 3.150,– per deelnemer als bedoeld in artikel 2, tweede lid, die

  • a. een voltijdse opleiding ingevolge artikel 7.2.7, derde lid, van de WEB volgt in de beroepsopleidende leerweg, waarvoor het bevoegd gezag in instellingstijd een onderwijsprogramma verzorgt dat, met inbegrip van de beroepspraktijkvorming, ten minste 850 uren per volledig studiejaar omvat; en

  • b. op 1 oktober van dat jaar bij de instelling staat ingeschreven.

 • 3 De aanvullende middelen bedragen per kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft € 2.080,– per deelnemer als bedoeld in artikel 2, tweede lid, die

  • a. een deeltijdse opleiding ingevolge artikel 7.2.7, vijfde lid, van de WEB volgt in de beroepsbegeleidende dan wel de beroepsopleidende leerweg, waarvoor het bevoegd gezag in instellingstijd een onderwijsprogramma verzorgt dat, met inbegrip van de beroepspraktijkvorming, ten minste 300 uren per volledig studiejaar omvat; en

  • b. op 1 oktober van dat jaar bij de instelling staat ingeschreven.

Artikel 4. Tijdvak

[Vervallen per 01-07-2015]

De aanvullende bekostiging en de aanvullende middelen worden verstrekt voor de periode van 1 januari tot en met 31 december van het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Hoofdstuk 3. Aanvraag

[Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 5. Vereisten aanvraag

[Vervallen per 01-07-2015]

De aanvraag voor aanvullende bekostiging of aanvullende middelen wordt bij de Dienst Uitvoering Onderwijs ingediend met een volledig ingevuld en ondertekend meldingsformulier, waarvan het model op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs beschikbaar is gesteld.

Artikel 6. Termijn indiening

[Vervallen per 01-07-2015]

Voor een aanvraag:

 • a. voor het kalenderjaar 2010 moet uiterlijk op 15 november 2009 een meldingsformulier zijn ontvangen bij CFI. Aanvragen ontvangen na de genoemde datum worden afgewezen.

 • b. voor het kalenderjaar 2011 moet uiterlijk op 15 oktober 2010 een meldingsformulier zijn ontvangen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Aanvragen ontvangen na de genoemde datum worden afgewezen.

 • c. voor het kalenderjaar 2012 moet uiterlijk op 15 oktober 2011 een meldingsformulier zijn ontvangen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Aanvragen ontvangen na de genoemde datum worden afgewezen.

 • d. voor het kalenderjaar 2013 moet uiterlijk 15 november 2012 een meldingsformulier zijn ontvangen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Aanvragen ontvangen na de genoemde datum worden afgewezen.

 • e. voor het kalenderjaar 2014 moet uiterlijk 15 oktober 2013 een meldingsformulier zijn ontvangen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Aanvragen ontvangen na de genoemde datum worden afgewezen.

Hoofdstuk 4. Beslissing en betaling

[Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 7. Beslissing

[Vervallen per 01-07-2015]

De minister beslist uiterlijk op:

 • a. 28 februari 2010 op aanvragen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2010;

 • b. 31 januari 2011 op aanvragen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2011;

 • c. 31 januari 2012 op aanvragen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2012;

 • d. 28 februari 2013 op aanvragen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2013;

 • e. 31 januari 2014 op aanvragen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2014.

Artikel 8. Betaling

[Vervallen per 01-07-2015]

De aanvullende bekostiging en aanvullende middelen worden betaald in de maand:

 • a. februari 2010 voor aanvragen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2010;

 • b. januari 2011 op aanvragen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2011;

 • c. januari 2012 op aanvragen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2012;

 • d. februari 2013 voor aanvragen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2013;

 • e. januari 2014 voor aanvragen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2014.

Artikel 9. Aanpassing aan de loon- en prijsontwikkeling

[Vervallen per 01-07-2015]

De bedragen, genoemd in artikel 3, kunnen worden aangepast aan de loon- en prijsontwikkeling. In dat geval wordt het bedrag in de Staatscourant bekendgemaakt.

Artikel 10. Begrotingsvoorwaarde

[Vervallen per 01-07-2015]

In geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, worden de verstrekte bedragen verlaagd tot het bedrag dat na de vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat, een en ander naar rato van het aantal aanvragers van aanvullende bekostiging of aanvullende middelen is verleend en van de hoogte van de verleende bedragen.

Hoofdstuk 5. Verplichtingen

[Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 11. Verklaring medisch specialist

[Vervallen per 01-07-2015]

Het bevoegd gezag overlegt op verzoek van de minister een verklaring van een medisch specialist waaruit blijkt dat de betrokken leerling onderscheidenlijk deelnemer een visuele handicap heeft.

Artikel 12. Informatieplicht

[Vervallen per 01-07-2015]

 • 1 Het bevoegd gezag werkt mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoeken die erop gericht zijn de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het door of namens de minister te voeren beleid.

 • 2 Het bevoegd gezag doet zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de minister van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de aanvullende bekostiging onderscheidenlijk de aanvullende middelen. Daarbij worden de relevante stukken overgelegd.

Artikel 13. Besteding

[Vervallen per 01-07-2015]

De aanvullende bekostiging en de aanvullende middelen worden verstrekt als tegemoetkoming in de uitgaven die zijn verbonden aan het in de regeling omschreven doel. Zij kan ook worden aangewend voor andere activiteiten van de school of instelling waarvoor de aanvullende bekostiging wordt onderscheidenlijk de aanvullende middelen worden verstrekt. Terugvordering van niet-bestede aanvullende bekostiging of aanvullende middelen vindt niet plaats.

Artikel 14. Verantwoording en controle

[Vervallen per 01-07-2015]

De verantwoording van de aanvullende bekostiging en de aanvullende middelen geschiedt in de jaarverslaglegging, bedoeld in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de aanvullende bekostiging onderscheidenlijk de aanvullende middelen.

Artikel 16. Inwerkingtreding en duur

[Vervallen per 01-07-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2015.

Artikel 17. Citeertitel

[Vervallen per 01-07-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling visueel gehandicapte leerlingen WVO en deelnemers WEB 2010–2012.

Deze regeling zal met toelichting en bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina