Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Justitie)

Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 18-10-2009 t/m heden

Besluit van de Minister van Justitie van 6 oktober 2009, nr. DDS 5620948, tot het verlenen van machtiging aan P-Direkt

De Minister van Justitie,

Handelend in overeenstemming met het Kabinetsbesluit van 4 juli 2003 tot oprichting van een Shared Service Center HRM voor Personeelsregistratie en Salarisadministratie;

Gelet op artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: de minister van Justitie;

 • b. ministerie: ministerie van Justitie;

 • c. P-Direkt: de baten-lastendienst, ingesteld bij besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Financiën van 11 februari 2009;

 • d. machtiging: de bevoegdheid om in naam van de minister handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2

 • 1 De directeur P-Direkt wordt gemachtigd tot het verrichten van feitelijke handelingen die verband houden met de dienstverlening van P-Direkt aan het ministerie.

 • 3 Met betrekking tot de Archiefwet 1995 wordt de directeur van P-Direkt gemachtigd:

  • a. om op basis van het daartoe strekkende besluit van de minister papieren documenten door reproducties te vervangen teneinde de aldus vervangen papieren documenten te vernietigen, overeenkomstig artikel 7 van de Archiefwet 1995;

  • b. om papieren documenten te scannen en de gescande documenten aan het digitale dossier toe te voegen, waarbij de originele papieren documenten worden bewaard totdat vervanging als bedoeld in het derde lid, onder a, is toegestaan;

  • c. om op basis van een daartoe strekkend besluit van of namens de minister de archiefbescheiden te vernietigen overeenkomstig artikel 3 van de Archiefwet 1995.

Artikel 3

De uitoefening van de machtiging, bedoeld in artikel 2, geschiedt met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en richtlijnen.

Artikel 4

De directeur P-Direkt kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in artikel 2, machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 5

 • 1 De machtiging geldt voor de duur van de dienstverlening van P-Direkt aan het ministerie.

 • 2 De uitoefening van de machtiging vindt plaats vanaf de datum waarop het ministerie gebruik maakt van de dienstverlening van P-Direkt.

Artikel 6

De machtiging die is verleend aan het Facilitair SalarisCentrum ten behoeve van salarisbetalingen aan ambtenaren van het ministerie wordt vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit geacht te zijn verleend aan P-Direkt.

Artikel 7

 • 1 Dit besluit zal in de Staatscourant worden gepubliceerd.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 3 Alle besluiten van voor inwerkingtreding van dit besluit, inhoudende een machtiging aan P-Direkt of zijn rechtsvoorganger tot het verrichten van feitelijke handelingen op het gebied van personeels- en salarisadministratie, worden ingetrokken per datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Den Haag, 6 oktober 2009

De

Minister

van Justitie
namens deze:
de

plv. secretaris-generaal

,

J.M. van Zanen-Nieberg

Naar boven