Instellingsbesluit Taskforce overvallen

[Regeling vervallen per 15-10-2015.]
Geraadpleegd op 29-05-2022.
Geldend van 01-04-2014 t/m 14-10-2015

Besluit van de Minister van Justitie van 6 oktober 2009, nr. DDS 56127699, houdende instelling van de Taskforce overvallen (Instellingsbesluit Taskforce overvallen)

De Minister van Justitie,

Besluit:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 15-10-2015]

De Taskforce heeft tot taak:

 • a. het signaleren van knelpunten bij de integrale aanpak van overvallen en het formuleren van maatregelen om deze knelpunten op te lossen;

 • b. het periodiek monitoren van de uitvoering van de maatregelen uit het Actieprogramma Ketenaanpak Overvalcriminaliteit en waar nodig wegnemen van obstakels in de uitvoering en formuleren van aanvullende maatregelen;

 • c. het onderhouden van contacten met relevante partijen in het veld die niet in de Taskforce vertegenwoordigd zijn;

 • d. het informeren van de Minister van Veiligheid en Justitie over de voortgang van de werkzaamheden van de Taskforce, jaarlijks vóór 1 november;

 • e. het formuleren van een voorstel voor de borging van de aanpak van overvallen nadat de Taskforce zijn werkzaamheden heeft voltooid.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 15-10-2015]

De Taskforce bestaat uit de volgende leden:

 • a. de heer ing. A. Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, lid commissie Bestuur en Veiligheid van de VNG, tevens voorzitter van de Taskforce;

 • b. de heer G.J.G. van Breen MBA, lid van het bestuur van Detailhandel Nederland;

 • c. de heer L.J.H.M. van der Grinten, directeur Horeca Nederland;

 • d. de heer mr. drs. M.C.J. Groothuizen, directeur Sanctie- en Preventiebeleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie;

 • e. de heer F.J. Heeres MPSM, korpschef politie Midden- en West-Brabant;

 • f. de heer mr. H.M.P. Hillenaar, hoofdofficier van justitie te Breda;

 • g. de heer mr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland en tevens lid van het dagelijks en algemeen bestuur van VNO-NCW;

 • h. de heer mr. N.J.J. Kesteren, algemeen directeur MKB Nederland en VNO-NCW.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 15-10-2015]

Voor zover dat voor de verwezenlijking van zijn taak noodzakelijk is, kan de Taskforce werkgroepen instellen, waarin ook personen van buiten de Taskforce zitting hebben.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 15-10-2015]

De Taskforce evalueert zijn werkzaamheden na drieënhalf jaar en doet aanbevelingen aan de Minister van Veiligheid en Justitie.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 15-10-2015]

De archiefbescheiden van de Taskforce worden na zijn opheffing of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder als nodig, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 15-10-2015]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 15 oktober 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Naar boven