Warenwetregeling elektronische productnotificatie

Geraadpleegd op 29-11-2022.
Geldend van 16-10-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 oktober 2009, nr. VGP/PSL 2959817, houdende vaststelling van de Warenwetregeling elektronische productnotificatie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 17 van richtlijn nr. 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten (PbEG L 200), alsmede op artikel 3, tweede lid, van het Warenwetbesluit deponering informatie preparaten;

Besluit:

Artikel 1

De gegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Warenwetbesluit deponering informatie preparaten, alsmede de concentratie van de ingrediënten van het mengsel, worden op elektronische wijze door middel van een door het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum in stand gehouden website aan het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum verstrekt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Naar boven