Sanctieregeling tussenhandeldiensten 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 15-10-2009 t/m 31-12-2011

Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 6 oktober 2009, nr. DJZ/BR/0791-09, tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 428/2009 wat betreft tussenhandeldiensten ten aanzien van producten voor tweeërlei gebruik (Sanctieregeling tussenhandeldiensten 2009)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris voor Economische Zaken;

Gelet op verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van de Europese Unie van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (PbEU L 134);

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

  • 1 Het is verboden te handelen in strijd met artikel 5, eerste lid, van verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van de Europese Unie van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (PbEU L 134).

  • 2 De bevoegde autoriteit, bedoeld in de artikelen 5, eerste lid, en 10, eerste en tweede lid, van verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van de Europese Unie van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (PbEU L 134) is de Minister van Economische Zaken.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Sanctieregeling tussenhandeldiensten 2009.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina