Instellingsbesluit Wetenschappelijke commissie wijkaanpak

[Regeling vervallen per 19-01-2016 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2016.]
Geldend van 16-04-2013 t/m 31-12-2015

Besluit van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 5 oktober 2009, houdende de instelling en de bezoldiging van de Wetenschappelijke commissie wijkaanpak (Instellingsbesluit Wetenschappelijke commissie wijkaanpak)

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Gelet op artikel 4 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 19-01-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder

 • a. commissie: Wetenschappelijke commissie wijkaanpak;

 • b. Minister: Minister voor Wonen en Rijksdienst.

Artikel 3

[Vervallen per 19-01-2016]

 • 1 De commissie heeft tot taak:

  • a. het beoordelen van onderzoeken die in het kader van het aandachtwijkenbeleid in opdracht van de gemeenten en in opdracht van de Minister plaatsvinden, en

  • b. het rapporteren van haar oordeel over de onderzoeken aan de Minister.

 • 2 De beoordeling, bedoeld in het eerste lid, onder a, omvat in ieder geval een beoordeling van de methodisch-technische opzet van het onderzoek, de kwaliteit van de uitvoering van het onderzoek en en het beleidsrendement van het onderzoek.

Artikel 4

[Vervallen per 19-01-2016]

In de commissie hebben zitting:

 • a. als voorzitter, tevens lid, de heer P. Hooimeijer;

 • b. als leden:

  • 1. de heer J.C.J. Boutellier;

  • 2. de heer S. Karsten;

  • 3. mevrouw K. Stronks;

  • 4. de heer J.J. Schippers;

  • 5. de heer J. Veenman.

Artikel 5

[Vervallen per 19-01-2016]

 • 1 De commissie komt ten minste een maal per jaar en ten hoogste twee maal per jaar bijeen.

 • 2 De commissie kan, met inachtneming van dit besluit, zijn werkwijze regelen.

 • 3 De leden onthouden zich van een oordeel over zaken waarbij zij uit anderen hoofde betrokken zijn.

Artikel 6

[Vervallen per 19-01-2016]

Artikel 7

[Vervallen per 19-01-2016]

De leden van de commissie nemen geheimhouding in acht ten aanzien van alle informatie die hen in het kader van hun taak bekend wordt en waarvan het karakter als vertrouwelijk is aan te merken.

Artikel 8

[Vervallen per 19-01-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2009.

Artikel 9

[Vervallen per 19-01-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Wetenschappelijke commissie wijkaanpak.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Een afschrift zal worden gezonden aan de in het besluit genoemde leden.

Den Haag, 5 oktober 2009

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

E.E. van der Laan

Terug naar begin van de pagina