Mandaatbesluit Agentschap NL Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2012

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 1 oktober 2009, nr. K&L 2009053180, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties (Mandaatbesluit Dienst Uitvoering Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van de Dienst Uitvoering d.d. 23 september 2009, kenmerk: ZJZ0917001;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

Aan de algemeen directeur van de Agentschap NL wordt mandaat verleend tot:

  • a. het nemen van besluiten namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ter uitvoering van de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties;

  • b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Aan de algemeen directeur van de Agentschap NL wordt volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding en uitvoering van de besluiten, bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

De algemeen directeur van de Agentschap NL kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen, met dien verstande dat hij geen ondermandaat verleent aan de functionaris aan wie door hem ondermandaat is verleend tot het nemen van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 1, luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

de algemeen directeur Agentschap NL,

<gevolgd door de handtekening en de naam>

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 3, luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

de algemeen directeur Agentschap NL,

op last:

<gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris aan wie ondermandaat is verleend>

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Agentschap NL Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 oktober 2009

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina