Regeling gefluoreerde broeikasgassen hoogspanningsschakelaars

[Regeling vervallen per 01-12-2015.]
Geldend van 14-09-2012 t/m 30-11-2015

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 1 oktober 2009, nr. DGM/K&L 2009056520, houdende vaststelling van regels inzake de examinering en diplomering van personen die werkzaamheden verrichten aan hoogspanningsschakelaars waarbij gefluoreerde broeikasgassen vrij kunnen komen (Regeling gefluoreerde broeikasgassen hoogspanningsschakelaars)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen (PbEU L 161) en de artikelen 5, eerste lid, en 6, eerste lid, van verordening (EG) nr. 305/2008 van de Europese Commissie van 2 april 2008 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad, van minimumeisen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van de certificering van personeel voor de terugwinning van bepaalde gefluoreerde broeikasgassen uit hoogspanningsschakelaars (PbEU L 92) en artikel 4, eerste en derde lid, van het Besluit gefluoreerde broeikasgassen milieubeheer;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemeen

[Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • deelnemer: deelnemer aan het examen, bedoeld in artikel 3, eerste lid;

 • EG-verordening hoogspanningsschakelaars: verordening (EG) nr. 305/2008 van de Europese Commissie van 2 april 2008 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad, van minimumeisen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van de certificering van personeel voor de terugwinning van bepaalde gefluoreerde broeikasgassen uit hoogspanningsschakelaars (PbEU L 92);

 • examen: examen als bedoeld in artikel 3, eerste lid;

 • exameninstelling: door de minister aangewezen instelling als bedoeld in artikel 3, tweede lid;

 • minister: Minister van Infrastructuur en Milieu;

 • terugwinnen: verzamelen en opslaan van gefluoreerde broeikasgassen tijdens onderhoud of voorafgaand aan de verwijdering van hoogspanningsschakelaars.

Hoofdstuk 2. Diploma’s

[Vervallen per 01-12-2015]

Paragraaf 2.1. Werkzaamheden waarvoor een diploma verplicht is

[Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-12-2015]

 • 1 Personen die belast zijn met het terugwinnen van gefluoreerde broeikasgassen uit hoogspanningsschakelaars beschikken over een bij deze werkzaamheid behorend diploma.

 • 2 Voor personen die voldoen aan artikel 3, tweede lid, van de EG-verordening hoogspanningsschakelaars is het eerste lid voor een periode van maximaal een jaar niet van toepassing, te rekenen vanaf de aanvangsdatum van de opleiding.

Paragraaf 2.2. Het examen

[Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 3

[Vervallen per 01-12-2015]

 • 1 Een diploma als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt verkregen door het met gunstig gevolg afleggen van het examen bij de exameninstelling.

 • 2 Bepect B.V. is aangewezen als de instelling die het examen afneemt voor een diploma voor het terugwinnen van gefluoreerde broeikasgassen uit hoogspanningsschakelaars.

 • 3 Een persoon meldt zich voor het afleggen van het examen vooraf aan bij de exameninstelling.

 • 4 Tijdens het examen wordt getoetst of een deelnemer voldoet aan de exameneisen, die zijn neergelegd in de bijlage bij de EG-verordening hoogspanningsschakelaars.

 • 6 Onder het examen wordt in deze regeling mede verstaan het herexamen, tenzij nadrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 4

[Vervallen per 01-12-2015]

 • 1 De minister stelt de inhoud van het examen vast waarmee getoetst wordt of een deelnemer voldoet aan de exameneisen, bedoeld in artikel 3, vierde lid. Voorafgaande aan de vaststelling adviseert de exameninstelling de minister over de inhoud van het examen.

 • 2 Het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte.

Artikel 5

[Vervallen per 01-12-2015]

De minister stelt de uitslag van het examen met inachtneming van het advies van de exameninstelling inzake de resultaten van het door een deelnemer afgelegde examen vast en draagt er zorg voor dat de uitslag binnen drie weken na ontvangst van dat advies aan een deelnemer wordt verzonden.

Artikel 6

[Vervallen per 01-12-2015]

 • 1 Indien een deelnemer een of meer onderdelen van het examen niet met goed gevolg heeft afgelegd, wordt hij in de gelegenheid gesteld een herexamen te doen voor het betreffende onderdeel of de betreffende onderdelen.

 • 2 Het herexamen vindt plaats binnen zes maanden nadat een deelnemer van de resultaten van het examen op de hoogte is gesteld.

 • 3 Indien een deelnemer een of meer onderdelen van het herexamen niet met goed gevolg heeft afgelegd, is hij niet gerechtigd opnieuw herexamen te doen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-12-2015]

 • 1 Een deelnemer is voor het afleggen van het examen voorafgaand een vergoeding verschuldigd aan de exameninstelling.

 • 2 Indien de verschuldigde vergoeding niet voor de dag waarop het examen zal worden afgenomen is ontvangen wordt de deelnemer uitgesloten van deelname aan het examen.

 • 3 De exameninstelling doet de minister jaarlijks een voorstel voor de hoogte van de verschuldigde vergoeding voor het afleggen van het examen voor het volgende kalenderjaar. De minister stelt de hoogte van de vergoeding vast.

 • 4 De hoogte van de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, bedraagt voor een examen dat wordt afgelegd € 272,– exclusief BTW. Voor een herexamen is geen vergoeding verschuldigd.

 • 5 De hoogte van de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, is niet hoger dan de noodzakelijke kosten van de exameninstelling voor het afnemen van het examen.

Artikel 8

[Vervallen per 01-12-2015]

 • 1 Indien onvoorziene omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de minister beslissen dat het examen geheel of gedeeltelijk opnieuw wordt afgenomen.

 • 2 Indien een deelnemer in strijd heeft gehandeld met deze regeling of het examenreglement, bedoeld in artikel 9, tweede lid, of zich ten aanzien van het examen aan enig bedrog heeft schuldig gemaakt, bericht de exameninstelling de minister hieromtrent.

 • 3 In het geval, bedoeld in het tweede lid, wordt door een examinator binnen een week na constatering van de onregelmatigheid een schriftelijk verslag opgemaakt. Dit verslag bevat in ieder geval:

  • a. het examen waarop het voorval betrekking heeft;

  • b. het tijdstip waarop het voorval heeft plaatsgevonden;

  • c. de naam van de betrokken deelnemer;

  • d. een omschrijving van het voorval;

  • e. de datum en het tijdstip waarop het verslag is gemaakt;

  • f. de zienswijze van de betrokken deelnemer;

  • g. de zienswijze van een eventuele getuige, met diens naam;

  • h. de naam en de handtekening van degene die het verslag heeft gemaakt;

  • i. zo mogelijk originele bewijsstukken die de bevindingen onderbouwen.

 • 4 Het verslag wordt aan de betrokken deelnemer toegezonden. Voorts wordt onverwijld een afschrift aan de minister gezonden.

 • 5 Indien een deelnemer zich aan een handeling als bedoeld in het tweede lid heeft schuldig gemaakt kan de minister besluiten:

  • a. dat een deelnemer voor een periode van ten hoogste zes maanden wordt uitgesloten van deelname aan het examen;

  • b. tot ongeldigverklaring van het examen;

  • c. tot intrekking van een reeds verleend diploma als bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Paragraaf 2.3. Taken en verplichtingen exameninstelling

[Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 9

[Vervallen per 01-12-2015]

 • 1 De exameninstelling is belast met de feitelijke werkzaamheden met betrekking tot het organiseren en afnemen van het examen, waaronder:

  • a. het uitbrengen van het advies, bedoeld in artikel 4, eerste lid;

  • b. het geven van voorlichting over en bekendheid aan het examen;

  • c. het vaststellen van de examendatum, het tijdstip en de plaats;

  • d. het toezenden van de uitnodiging voor de deelname aan het examen;

  • e. het afnemen van het examen door examinatoren;

  • f. het factureren van de vergoeding, bedoeld in artikel 7, eerste lid, aan een deelnemer;

  • g. het binnen drie weken na afloop van het examen uitbrengen van het advies, bedoeld in artikel 5, en

  • h. het registreren van individuele en algemene resultaten van de examens.

 • 2 De exameninstelling stelt een examenreglement vast. Het reglement bevat ten minste:

  • a. de procedure- en gedragsregels die gelden voorafgaand, gedurende en na afloop van het examen;

  • b. de criteria op basis waarvan het examen wordt beoordeeld ten behoeve van het advies over de examenresultaten, bedoeld in artikel 5;

  • c. onverminderd artikel 10 de termijn waarbinnen individuele en algemene resultaten van de examens bewaard blijven, en

  • d. de procedures voor externe afstemming en klachten in verband met de uitvoering van deze regeling.

 • 3 De exameninstelling stelt een huishoudelijk reglement vast dat ten minste bevat:

  • a. de criteria ter uitvoering van artikel 6, vierde lid, van de EG-verordening hoogspanningsschakelaars;

  • b. de procedures voor interne controles en evaluaties van de uitvoering van deze regeling.

 • 4 Het examenreglement, het huishoudelijk reglement, en wijzigingen hiervan behoeven de goedkeuring van de minister.

 • 5 De exameninstelling voldoet aan artikel 6, eerste lid, tweede alinea, van de EG-verordening hoogspanningsschakelaars en neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden het examenreglement en het huishoudelijk reglement in acht.

 • 6 De exameninstelling neemt afdoende maatregelen om fraude voor, tijdens en na het examen te voorkomen.

 • 7 Indien de exameninstelling niet meer voldoet aan een of meer van haar verplichtingen, bericht zij dit onverwijld schriftelijk aan de minister.

Artikel 10

[Vervallen per 01-12-2015]

De exameninstelling is gehouden de inschrijving van een deelnemer, de resultaten van het door hem afgelegde examen evenals het advies aan de minister, bedoeld in artikel 5, te bewaren tot:

 • a. ten minste dertien weken na de dag van het examen;

 • b. ten minste dertien weken na de dag waarop de beslissing op het bezwaarschrift bekend is gemaakt, indien tegen de uitslag van het examen bezwaar is gemaakt, of

 • c. ten minste dertien weken na de dag waarop het beroep onherroepelijk is, indien tegen een beslissing op bezwaar beroep is ingesteld.

Artikel 11

[Vervallen per 01-12-2015]

 • 1 De exameninstelling verstrekt desgevraagd aan de minister alle voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van alle zakelijke gegevens en bescheiden, indien dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

 • 2 De exameninstelling zendt elk jaar een jaarverslag aan de minister waarin verantwoording wordt afgelegd over de wijze waarop zij in het voorafgaande kalenderjaar uitvoering heeft gegeven aan haar taken en verplichtingen voortvloeiend uit deze regeling.

 • 3 Het jaarverslag wordt opgesteld met inachtneming van de richtsnoeren, bedoeld in de bijlage bij deze regeling.

Paragraaf 2.4. Schorsing en intrekking aanwijzing exameninstelling

[Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 12

[Vervallen per 01-12-2015]

 • 1 De minister kan de aanwijzing van de exameninstelling schorsen, indien de instelling naar het oordeel van de minister een of meer van de taken of verplichtingen, bedoeld in de artikelen 9 tot en met 11, niet of onvoldoende uitvoert respectievelijk nakomt.

 • 2 In geval van schorsing geeft de minister de exameninstelling gedurende een door hem te bepalen periode de gelegenheid de tekortkoming ongedaan te maken.

 • 3 Indien de tekortkoming door de exameninstelling binnen de door de minister gestelde termijn naar het oordeel van de minister ongedaan is gemaakt, wordt de schorsing van de aanwijzing opgeheven.

Artikel 13

[Vervallen per 01-12-2015]

De minister kan de aanwijzing van de exameninstelling intrekken indien:

 • a. de instelling hierom verzoekt;

 • b. de instelling naar het oordeel van de minister ernstig tekortschiet bij de uitvoering of nakoming van een of meer van de taken of verplichtingen, bedoeld in de artikelen 9 tot en met 11;

 • c. de instelling niet meewerkt aan een controle door de minister in het kader van deze regeling;

 • d. de aanwijzing ingevolge artikel 12, eerste lid, is geschorst en de tekortkoming binnen de door de minister gestelde termijn niet ongedaan is gemaakt, of

 • e. de exameninstelling surseance van betaling is verleend of in staat van faillissement verkeert.

Paragraaf 2.5. Afgifte en intrekken van diploma’s

[Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 14

[Vervallen per 01-12-2015]

 • 1 De minister verstrekt het diploma aan een deelnemer die met gunstig gevolg het examen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, heeft afgelegd.

 • 2 De minister registreert aan wie een diploma als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is uitgereikt. Deze gegevens worden bewaard totdat de betrokkene de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt doch ten minste vijf jaar.

Artikel 15

[Vervallen per 01-12-2015]

Het diploma vermeldt ten minste de gegevens, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de EG-verordening hoogspanningsschakelaars.

Artikel 16

[Vervallen per 01-12-2015]

Indien de houder van een diploma bij voortduring in strijdt handelt met deze regeling of artikel 3 van het Besluit gefluoreerde broeikasgassen milieubeheer kan de minister tot intrekking van het diploma besluiten. In dat geval levert de betrokkene zijn diploma in bij de minister.

Hoofdstuk 3. Overgangsregeling

[Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 18

[Vervallen per 01-12-2015]

Een diploma voor het terugwinnen van gefluoreerde broeikasgassen bij hoogspanningsschakelaars dat na 14 oktober 2009 en voor 1 januari 2010 door de minister is verstrekt, wordt aangemerkt als een diploma als bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 oktober 2009

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Bijlage , behorend bij artikel 11, derde lid

[Vervallen per 01-12-2015]

Het jaarverslag bestaat ten minste uit de volgende onderdelen:

 • 1. Een algemene beschrijving van de werkzaamheden van de exameninstelling.

 • 2. Voor wat betreft de examens in het afgelopen kalenderjaar wordt aangegeven:

  • a. het totaal aantal deelnemers aan de examens en herexamens;

  • b. het aantal deelnemers per examen en herexamen;

  • c. het aantal collectieve en individuele examens en herexamens per examenlocatie.

 • 3. De resultaten van de interne controles en evaluaties in verband met de uitvoering van deze regeling.

 • 4. Het aantal ontvangen klachten evenals de aard hiervan, de wijze waarop deze zijn afgehandeld en het aantal gegronde klachten in het afgelopen kalenderjaar.

 • 5. De relevante onderdelen van de jaarrekening waaronder de verantwoording van de tariefstelling van de exameninstelling.

Terug naar begin van de pagina