Regeling DBC GGZ Validatie

[Regeling vervallen per 26-12-2009.]
Geldend van 14-10-2009 t/m 25-12-2009

Regeling DBC GGZ Validatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa),

Gelet op de artikelen 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);

Heeft de volgende regeling vastgesteld:

Artikel 1. Algemeen

[Vervallen per 26-12-2009]

Deze regeling is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zvw en wordt geleverd door zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals medisch specialisten die bieden (voor zover het psychiaters betreft), zorgaanbieders die zorg leveren zoals psychotherapeuten die bieden, ziekenhuizen (voor zover het de psychiatrische afdelingen betreft), zorgaanbieders die zijn toegelaten voor zorg aan verzekerden met een psychiatrische aandoening of zorgaanbieders van wie de zorgverlening is gericht op verzekerden met een psychiatrische aandoening.

Artikel 2. Dbc ggz validatie

[Vervallen per 26-12-2009]

De onder 1 genoemde zorgaanbieders zijn ten behoeve van de registratie en declaratie van DBC's gehouden in hun registratie en declaratiesoftware een validatiemodule op te nemen. Deze dient gehanteerd te worden als instrument om de betrouwbaarheid van DBC’s te toetsen en de juistheid van de registratie te verifiëren. Verificatie geschiedt op basis van gegevens in bronbestanden. De accountant van de instelling dient er tijdens zijn controle op toe te zien dat de validatiemodule volgens de landelijke specificaties is gebouwd en naar behoren functioneert.

Voor de vereiste specificaties van de validatiemodule wordt verwezen naar ‘Validatieregels GGZ v20091001’. Dit document is te downloaden van de website van de NZa www.nza.nl. Voorts ligt het document ter inzage ten kantore van de NZa en kan het op verzoek worden toegezonden naar belanghebbenden.

Artikel 3. Slotbepaling

[Vervallen per 26-12-2009]

De regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling DBC GGZ Validatie’ Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Met de inwerkingtreding van deze Regeling wordt de Regeling GG/NR-100.047 beëindigd.

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit

,

de voorzitter a.i.

,

C.C. van Beek MCM

Lid Raad van Bestuur a.i.

,

E.J. Mulock Houwer

Terug naar begin van de pagina