Besluit intrekking Besluit financiële zekerheid milieubeheer en herstel enkele gebreken [...] Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Geraadpleegd op 03-10-2023.
Geldend van 03-04-2010 t/m heden

Besluit van 29 september 2009 tot intrekking van het Besluit financiële zekerheid milieubeheer en herstel van enkele gebreken in enkele besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 8 juli 2009, nr. BJZ2009045516;

Gelet op de richtlijn nr. 98/81/EG van de Raad van de Europese Unie van 26 oktober 1998 tot wijziging van richtlijn nr. 90/219/EEG inzake het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen (PbEG L 330), artikel 32, eerste lid, van de Kernenergiewet, de artikelen 1.1, derde lid,8.15, eerste lid, onder a en b, 8.20, tweede lid, 8.40, 9.2.2.1, 9.2.2.3, 9.2.3.2 en 21.8 van de Wet milieubeheer;

De Raad van State gehoord (advies van 29 juli 2009, nr. W08.09.0241/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 23 september 2009, nr. BJZ2009053718;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel V

Op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I vervallen de aan een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer verbonden voorschriften voor zover die zijn aan te merken als voorschriften als bedoeld in het Besluit financiële zekerheid milieubeheer.

Artikel VI

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop vier weken zijn verstreken sedert de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst met uitzondering van artikel IV, dat in werking treedt op 3 april 2010.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 september 2009

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

Uitgegeven de dertiende oktober 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven