Instellingsbesluit Commissie Bekostiging Langdurige Intensieve Kindzorg

[Regeling vervallen per 01-07-2010.]
Geldend van 08-10-2009 t/m 30-06-2010

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 september 2009, nr. DLZ-U-2958104, houdende instelling van de Commissie Bekostiging Langdurige Intensieve Kindzorg

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder ‘de minister’: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2010]

 • 1 Er is een Commissie Bekostiging Langdurige Intensieve Kindzorg, hierna te noemen: de Commissie.

 • 2 De Commissie heeft tot taak onderzoek te doen naar de meest adequate wijze van bekostiging van de verpleegkundige zorg aan ernstig zieke kinderen na behandeling in het ziekenhuis. De commissie stelt hiertoe een definitie op van de betrokken zorg, bakent deze af en doet onderzoek naar de eisen die gesteld moeten worden aan de zorgaanbieders. De commissie beantwoordt tevens de vraag wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende zorgsystemen.

 • 3 De Commissie rapporteert de minister uiterlijk 31 maart 2010 over haar bevindingen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2010]

 • 1 De leden van de Commissie worden benoemd, geschorst en ontslagen door de minister.

 • 2 De minister voegt aan de Commissie een secretariaat toe. Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de Commissie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2010]

 • 1 Tot lid van de Commissie worden benoemd:

  • a. als onafhankelijke voorzitter: drs. M.A.J.M. Bos, te Bussum;

  • b. als lid: dr. M. van Dijk te Rotterdam;

  • c. als lid: ir. W.M. Borgsteede, te Voorschoten;

  • d. als lid: drs. M.E. Weijerman, te Leiden.

 • 2 Aan de voorzitter wordt een vergoeding per vergadering toegekend van € 333,11.

 • 3 Aan de overige leden wordt een vergoeding per vergadering toegekend van € 256,24.

 • 4 De benoemingen gelden voor het tijdvak 1 juli 2009 tot 1 juli 2010.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2010]

De archiefbescheiden van de Commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het is geplaatst, werkt terug tot en met 1 juli 2009 en vervalt met ingang van 1 juli 2010.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie Bekostiging Langdurige Intensieve Kindzorg.

Dit besluit wordt geplaatst in de Staatscourant.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina