Instellingsbesluit Commissie toekomstbestendigheid aanvullende pensioenregelingen

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 08-10-2009 t/m 31-12-2009

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 augustus 2009, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/PB/2009/18838, tot instelling van een Commissie toekomstbestendigheid aanvullende pensioenregelingen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. commissie: de Commissie toekomstbestendigheid aanvullende pensioenregelingen, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

 • b. Ministerie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Instelling

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Er is een Commissie toekomstbestendigheid aanvullende pensioenregelingen.

 • 2 De commissie wordt ingesteld tot 1 januari 2010.

Artikel 3. Taken

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De commissie heeft tot taak:

  • a. het onderzoeken en analyseren van de toekomst- en schokbestendigheid van de huidige pensioencontracten naar aanleiding van de huidige financiële en economische crisis waarbij rekening wordt gehouden met de vergrijzing in de komende decennia; en

  • b. het zonodig op basis van een analyse op grond van onderdeel a in kaart brengen van de heroverweging van de huidige pensioencontracten en het aandragen van oplossingsrichtingen met als uitgangspunt dat een op collectiviteit en solidariteit gebaseerd systeem in de tweede pijler van het pensioenstelsel behouden blijft.

 • 2 Bij het aandragen van oplossingsrichtingen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, geeft de commissie tevens een analyse van de overgangsproblematiek die met de heroverweging van de pensioencontracten gepaard gaat.

Artikel 4. Samenstelling

[Vervallen per 01-01-2010]

De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • Prof. Dr. K.P. Goudswaard, voorzitter

 • Prof. Dr. R.M.W.J. Beetsma;

 • Prof. Dr. T.E. Nijman;

 • Prof. Dr. P. Schnabel.

Artikel 5. Secretariaat

[Vervallen per 01-01-2010]

In het secretariaat wordt voorzien door het Ministerie.

Artikel 6. Vergoeding

[Vervallen per 01-01-2010]

Aan de leden wordt een vergoeding per vergadering toegekend volgens de regels van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies respectievelijk het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. De vergoeding per vergadering van de leden van de commissie bedraagt 3% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie toekomstbestendigheid aanvullende pensioenregelingen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 augustus 2009

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina