Instellingsbesluit Commissie beleggingsbeleid en risicobeheer

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 08-10-2009 t/m 31-12-2009

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 augustus 2009, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/PB/2009/19299, tot instelling van een Commissie beleggingsbeleid en risicobeheer

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. commissie: de Commissie beleggingsbeleid en risicobeheer, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

 • b. Ministerie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Instelling

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Er is een Commissie beleggingsbeleid en risicobeheer.

 • 2 De commissie wordt ingesteld tot 1 januari 2010.

Artikel 3. Taken

[Vervallen per 01-01-2010]

De commissie heeft tot taak:

 • a. een onderzoek en een analyse uit te voeren naar de wijze waarop het beleggingsbeleid van pensioenfondsen, in het bijzonder het risicobeheer, zich sinds 1990 heeft ontwikkeld in relatie tot de doelstelling en het risicodragend vermogen van pensioenfondsen binnen het kader van de pensioenwetgeving en de omgeving waarbinnen pensioenfondsen opereren; alsmede

 • b. het op basis van een analyse op grond van onderdeel a doen van aanbevelingen ten aanzien van het beleggingsbeleid en het risicobeheer waarbij met name in kaart wordt gebracht welke conclusies met het oog op structurele ontwikkelingen op de lange termijn getrokken kunnen worden.

Artikel 4. Samenstelling

[Vervallen per 01-01-2010]

De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • Prof. Dr. J.M.G. Frijns, voorzitter

 • Prof. Dr. L.J.R. Scholtens;

 • Drs. J.A. Nijssen.

Artikel 5. Secretariaat

[Vervallen per 01-01-2010]

In het secretariaat wordt voorzien door het Ministerie.

Artikel 6. Vergoeding

[Vervallen per 01-01-2010]

Aan de leden wordt een vergoeding per vergadering toegekend volgens de regels van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies respectievelijk het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. De vergoeding per vergadering bedraagt 3% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie beleggingsbeleid en risicobeheer.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 augustus 2009

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina