Tijdelijke vrijstellingsregeling scheurverbod grasland 2009

[Regeling vervallen per 16-10-2009.]
Geldend van 07-10-2009 t/m 15-10-2009

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 oktober 2009, nr. 57503, houdende tijdelijke vrijstelling van artikel 4b, eerste lid, van het Besluit gebruik meststoffen

De Minister Van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 64, tweede en derde lid, van de Wet Bodembescherming;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 16-10-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder grond en bedrijf, hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, van de Meststoffenwet, wordt verstaan onder zand- of lössgrond, hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, van de Meststoffenwet, en zoals deze is aangeduid op de krachtens artikel 1, vierde lid, van de Meststoffenwet vastgestelde kaarten, wordt verstaan onder perceel en landbouwer, hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, wordt verstaan onder Dienst Regelingen, hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet en wordt verstaan onder grasland: grond die voor ten minste 50 procent uit gras bestaat dat is of wordt gebruikt voor beweiding met dieren of voor de winning van het gewas voor vervoedering aan dieren.

Artikel 2

[Vervallen per 16-10-2009]

Het in artikel 4b, eerste lid, van het Besluit gebruik meststoffen gestelde verbod is in de periode van 28 september tot en met 15 oktober 2009 niet van toepassing op grasland gelegen op zand- of lössgrond, voor zover sprake is van zodanige aantasting van het grasland als gevolg van engerlingen, dat:

 • a. zonder vernietigen van dat grasland gevolgd door herinzaai, in 2010 een tenminste 25 procent lagere grasproductie op dat perceel of perceelsgedeelte is te verwachten, en

 • b. de totale oppervlakte die voor vernietiging in aanmerking komt tenminste 5 procent uitmaakt van de totale oppervlakte grond die bij het bedrijf in gebruik is.

Artikel 3

[Vervallen per 16-10-2009]

 • 1 Voor de toepassing van artikel 2 wordt als aantasting uitsluitend in aanmerking genomen een aantasting die op basis van onderzoek ter plaatse is vastgesteld door een onafhankelijk taxateur die over aantoonbare expertise beschikt op het terrein van vaststelling van schade aan grasland aangericht door dieren, en die is vastgelegd in een door de desbetreffende taxateur opgemaakt en ondertekend taxatierapport.

 • 2 Het taxatierapport is voorzien van foto’s van de desbetreffende percelen of perceelsgedeelten en bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a. de naam, het adres en het door de Dienst Regelingen ter identificatie van het bedrijf van de landbouwer wiens percelen zijn onderzocht verstrekte relatienummer;

  • b. de locatie van de desbetreffende percelen of perceelsgedeelten, ingetekend op de bedrijfskaart, bedoeld in bijlage I van de Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2009;

  • c. de datum van het onderzoek;

  • d. de resultaten van het onderzoek; en

  • f. alle overige waarnemingen die mogelijk van invloed kunnen zijn op de uitkomsten van het onderzoek.

Artikel 4

[Vervallen per 16-10-2009]

 • 1 Aan de in artikel 2 bedoelde vrijstelling zijn de volgende voorschriften verbonden:

  • a. voorafgaand aan de vernietiging van de graszode op het grasland, meldt de landbouwer het bedrijf voor de toepassing van artikel 2 aan bij de Dienst Regelingen;

  • b. direct aansluitend op de vernietiging van de graszode vangt op de desbetreffende grond het inzaaien van gras aan; en

  • c. het taxatierapport, bedoeld in artikel 3, wordt op het bedrijf bewaard.

 • 2 De in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde melding geschiedt telefonisch, onder vermelding van het door de Dienst Regelingen ter identificatie van het desbetreffende bedrijf van de landbouwer verstrekte relatienummer en het correspondentieadres van de landbouwer.

Artikel 5

[Vervallen per 16-10-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 28 september 2009 en vervalt op 16 oktober 2009.

Artikel 6

[Vervallen per 16-10-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstellingsregeling scheurverbod grasland 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 oktober 2009

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina