Wijzigingsbesluit Luchtvaartwet, enz. (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)

Geraadpleegd op 02-10-2023.
Geldend van 20-01-2010 t/m heden

Besluit van 31 augustus 2009 tot aanpassing van algemene maatregelen van bestuur aan wijzigingen van de Luchtvaartwet en de Wet luchtvaart (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 22 juni 2009, nr. CEND/HDJZ-2009/456 sector LUV, Hoofddirectie Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, voor Wonen, Wijken en Integratie, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretaris van Defensie en in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;

Gelet op:

De Raad van State gehoord (advies van 15 juli 2009, nr. W09.09.0215/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 25 augustus 2009, nr. CEND/HDJZ-2009/962 sector LUV, Hoofddirectie Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, voor Wonen, Wijken en Integratie, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretaris van Defensie en in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht met militaire luchtvaartuigen.]

Artikel XVII

[Red: Wijzigt het Besluit geluidhinder, het Besluit omgevingslawaai en het Bouwbesluit 2003.]

Artikel XVIII

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 31 augustus 2009

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

DeMinistervoorWonen, Wijken en Integratie,

E. E. van der Laan

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R. H. A. Plasterk

De Staatssecretaris van Defensie,

J. G. de Vries

Uitgegeven de zesde oktober 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven