Besluit Coördinatiegroep Orgaandonatie 2009

[Regeling vervallen per 27-09-2018.]
Geldend van 21-01-2012 t/m 26-09-2018

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 22 september 2009, nr. GMT/IB 2954879, houdende de instelling van de Coördinatiegroep Orgaandonatie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 27-09-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. de Coördinatiegroep: de Coördinatiegroep, genoemd in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 27-09-2018]

 • 1 Er is een Coördinatiegroep Orgaandonatie, verder te noemen de Coördinatiegroep.

 • 2 De Coördinatiegroep heeft als doel het bevorderen en monitoren van activiteiten die;

  • a. de gang van zaken in ziekenhuizen rondom orgaandonatie verbeteren,

  • b. de bereidheid vergroten van de bevolking om zich als orgaandonor beschikbaar te stellen,

  • c. belemmeringen rond donatie bij leven opheffen en daarnaast het volgen, beoordelen en desgewenst stimuleren van nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

 • 3 Om dit doel te realiseren heeft de Coördinatiegroep de volgende taken:

  • a. stimuleren van overleg en afstemming van activiteiten tussen partijen die betrokken zijn bij orgaandonatie;

  • b. opstellen van regels die afstemming tussen partijen bevorderen en toezien op nakoming van deze regels;

  • c. actief afstemmen met betrokkenen over de te realiseren beleidsveranderingen, inclusief afstemming over het in gang zetten en ondersteunen van projecten en dergelijke;

  • d. bevorderen van concrete afspraken tussen partijen omtrent de taakverdeling en verantwoordelijkheid bij het realiseren van gewenste beleidsveranderingen;

  • e. volgen van de voortgang van activiteiten voortkomend uit aanbevelingen en bevorderen dat zo nodig bijsturing plaatsvindt;

  • f. verzamelen van relevante informatie om de voortgang van afgesproken activiteiten te kunnen volgen. Relevante informatie wordt onder andere verkregen van betrokken partijen door terugkoppeling;

  • g. verzorgen van rapportages over de voortgang van activiteiten respectievelijk verzorgen van eindrapportages.

 • 4 De Coördinatiegroep kan aanbevelingen uitbrengen.

Artikel 3

[Vervallen per 27-09-2018]

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit besluit en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding. Tenzij enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of bekendmaking uit zijn taak bij de uitvoering van deze regeling voortvloeit.

Artikel 4

[Vervallen per 27-09-2018]

De Coördinatiegroep kan commissies instellen met een bij een specifiek aandachtsgebied behorende taakopdracht.

Artikel 5

[Vervallen per 27-09-2018]

 • 1 In de Coördinatiegroep hebben zitting als voorzitter en lid de heer P.P.A. Beerkens en als leden één vertegenwoordiger of diens vervanger van de volgende organisaties:

  • a. Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunde (KNMG);

  • b. Leverstichting Nederland;

  • c. Maximaal twee vertegenwoordigingen van de gezondheidsfondsen die betrokken zijn bij orgaandonatie, waaronder in ieder geval de Nierstichting Nederland (NSN);

  • d. Nederlandse Federatie Universitaire Ziekenhuizen (NFU);

  • e. Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS);

  • f. Nederlandse Transplantatie Vereniging (NTV);

  • g. Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC);

  • h. Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN);

  • i. Nederlandse Vereniging van ziekenhuizen (NVZ);

  • j. Nierpatiëntenvereniging Nederland;

  • k. Netherlands Association of Tissue Banks (NATB);

  • l. Vereniging van Nierdonoren;

  • m. Zorgverzekeraars Nederland (ZN);

  Als leden vertegenwoordigers van de volgende organisaties;

  • n. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS);

  • o. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS); Donorregister.

 • 2 Het secretariaat wordt verzorgd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

 • 3 De secretaris van de Coördinatiegroep houdt het overzicht bij wie als vertegenwoordiger en wie als vervanger is aangewezen door de in het eerste lid genoemde organisaties.

Artikel 6

[Vervallen per 27-09-2018]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Coördinatiegroep geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de Coördinatiegroep gearchiveerd in het archief van dat ministerie.

Artikel 7

[Vervallen per 27-09-2018]

Op basis van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies kunnen de leden en de voorzitter vacatiegelden ontvangen voor zover zij geen andere directe of indirecte financiering door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangen.

 • 1. Voor de niet-ambtelijke leden van de Coördinatiegroep is dat € 135,– per vergadering en voor de voorzitter € 175,– per vergadering.

 • 2. Voor een commissie ingesteld met een bij een specifiek aandachtsgebied behorende taakopdracht gebaseerd op artikel 4 van dit besluit is dat voor de leden € 135,– per vergadering en voor de voorzitter € 155,– per vergadering.

Artikel 8

[Vervallen per 27-09-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Coördinatiegroep Orgaandonatie 2009.

Artikel 10

[Vervallen per 27-09-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 augustus 2009.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina