Besluit vaststelling vergoedingen voorzitter en leden Comité van experts subsidieregeling ESF 2007–2013/Actie E

Geldend van 12-03-2010 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 september 2009, nr. R&P/RA/2009/17345, tot vaststelling van de vergoedingen van de voorzitter en de leden van het Comité van experts subsidieregeling ESF 2007–2013/Actie E

Artikel 1

  • 1 Aan de voorzitter en aan de leden van het Comité van experts Subsidieregeling ESF 2007–2013/Actie E wordt, voor zover zij daarvan niet zijn uitgesloten, een vaste vergoeding toegekend ter hoogte van het bedrag, dat met toepassing van het bepaalde in artikel 4 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies wordt bepaald.

  • 2 De vergoeding wordt jaarlijks toegekend voor een periode van 1,5 maand.

  • 3 Voor de vaststelling van de vergoeding is een arbeidsduurfactor van 0,51 van toepassing.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 september 2009

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Terug naar begin van de pagina