Tijdelijke regeling opvang conjuncturele effecten in het mbo

[Regeling vervallen per 01-09-2012.]
Geldend van 01-09-2011 t/m 31-08-2012

Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 september 2009, nr. 151844, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende vergoeding om conjuncturele effecten op de omvang en de samenstelling van de deelnemersaantallen in het mbo op te vangen en voor het uitvoeren van mobiliteitsregistratie van en het verstrekken van opleidingsadviezen aan examenkandidaten (Tijdelijke regeling opvang conjuncturele effecten in het mbo)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 2.2.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-09-2012]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-09-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

§ 2. Aanvullende vergoeding opvang conjuncturele effecten

[Vervallen per 01-09-2011]

Artikel 2. Aanvullende vergoeding in verband met het conjunctuureffect op de deelnemersaantallen in het mbo

[Vervallen per 01-09-2011]

§ 3. Aanvullende vergoeding voor het uitvoeren van mobiliteitsregistratie van en het verstrekken van opleidingsadviezen aan examenkandidaten

[Vervallen per 01-09-2012]

Artikel 8. Aanvullende vergoeding voor het uitvoeren van mobiliteitsregistratie van en het verstrekken van opleidingsadviezen aan examenkandidaten

[Vervallen per 01-09-2012]

In 2009 en 2010 verstrekt de minister aan instellingen aanvullende vergoeding om examenkandidaten te stimuleren door te leren en om gediplomeerde deelnemers die besluiten om niet door te leren en nog geen baan hebben, door te geleiden naar het UWV Werkbedrijf voor ondersteuning bij het vinden van een baan.

Artikel 9. Bekostigingsplafond

[Vervallen per 01-09-2012]

  • 1 Voor het jaar 2009 is voor het verstrekken van aanvullende vergoeding op grond van deze paragraaf € 8.830.000 beschikbaar.

  • 2 Voor het jaar 2010 is voor het verstrekken van een aanvullende vergoeding op grond van deze paragraaf € 8.049.415,− beschikbaar.

Artikel 10. Hoogte aanvullende vergoeding

[Vervallen per 01-09-2012]

  • 1 De hoogte van de aanvullende vergoeding voor een instelling wordt berekend door het aantal formulieren, bedoeld in bijlage 2, dat blijkens de opgave van de MBO Raad in 2009 respectievelijk in 2010 door deelnemers van die instelling volledig is ingevuld te vermenigvuldigen met € 85.

  • 2 Indien het bekostigingsplafond bedoeld in artikel 9 wordt overschreden, wordt de aanvullende vergoeding naar evenredigheid verlaagd.

Artikel 11. Bevoorschotting

[Vervallen per 01-09-2012]

  • 1 Uiterlijk in de maand december 2009 respectievelijk 2010 verstrekt de minister de instellingen een voorschot op de aanvullende vergoeding voor 2009 respectievelijk 2010.

  • 3 De hoogte van het voorschot voor het jaar 2010 voor een instelling is een evenredig deel van € 8.049.415,− en wordt berekend naar rato van het aandeel van de instelling in het landelijke totaal van de in 2009 uitgereikte diploma's, met gebruikmaking van de gegevens bedoeld in artikel 4b.2.3, eerste lid, onderdeel e, van het Uitvoeringsbesluit WEB.

Artikel 12. Vaststelling aanvullende vergoeding

[Vervallen per 01-09-2012]

  • 1 De minister stelt de aanvullende vergoeding voor 1 december 2010, respectievelijk 2011 vast.

  • 2 De betaalde voorschotten worden in december 2010, respectievelijk 2011 verrekend met de aanvullende vergoeding zoals bepaald in artikel 10.

§ 4. Overige bepalingen

[Vervallen per 01-09-2012]

Artikel 13. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 01-09-2012]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt, met ingang van 1 september 2012, met uitzondering van paragraaf 2.

Artikel 14. Citeertitel

[Vervallen per 01-09-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling opvang conjuncturele effecten in het mbo.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina