Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep, Service & Veiligheidsteam 2009

[Regeling vervallen per 01-10-2014.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 30-09-2014

Besluit van de Minister van Justitie van 24 september 2009, nr. 5613652/Justis/09, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de NS Groep N.V.

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep, bedoeld in artikel 2;

  • b. NSR: NS Reizigers B.V., dochteronderdeel van NS Groep N.V.;

  • c. NS Int: NS Internationaal B.V., dochteronderdeel van NS Groep N.V.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2014]

Maximaal 750 personen, belast met de opsporing van strafbare feiten en werkzaam bij NSR of NS Int en dienstdoend in een Service & Veiligheidsteam zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2014]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2014]

De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd bij de opsporing van de in artikel 3, eerste lid, genoemde strafbare feiten gebruik te maken van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012. Hij gedraagt zich daarbij overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 7 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke Marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2014]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan gedurende de uitoefening van zijn taak als buitengewoon opsporingsambtenaar uitgerust zijn met:

handboeien van een door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie goedgekeurd merkt en type;

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2014]

  • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier bij het Landelijk Parket.

Artikel 8

[Vervallen per 01-10-2014]

De directeur NSR, brengt jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, met betrekking tot de buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij NSR of NS en dienstdoend in een Service & Veiligheidsteam aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december van dat jaar werkzaam was bij de NS Groep N.V.;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte opsporingsactiviteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • d. het aantal klachten dat jegens de buitengewoon opsporingsambtenaren is ingediend.

Artikel 9

[Vervallen per 01-10-2014]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 24 september 2009, nr. 5613652/Justis/09, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 10

[Vervallen per 01-10-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2009 en vervalt met ingang van 1 oktober 2014.

Artikel 11

[Vervallen per 01-10-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep, Service & Veiligheidsteam 2009.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 september 2009

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

teammanager BTR

,

P.W.C. Collard

Terug naar begin van de pagina