Voorschrift intern vervoer gevaarlijke stoffen Defensie 2009

[Regeling vervallen per 20-10-2011.]
Geldend van 01-10-2009 t/m 19-10-2011

Voorschrift intern vervoer gevaarlijke stoffen Defensie 2009

De Staatssecretaris van Defensie,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 20-10-2011]

Vastgesteld wordt het in bijlage gevoegde voorschrift.

  • Voorschrift intern vervoer gevaarlijke stoffen Defensie 2009.

Artikel 2

[Vervallen per 20-10-2011]

  • 1 De Staatssecretaris kan schriftelijk vrijstelling of ontheffing verlenen van de regels gesteld in het in bijlage gevoegde voorschrift. De Staatssecretaris kan hieraan voorwaarden verbinden.

  • 2 Van een besluit zoals bedoeld in het eerste lid, wordt mededeling gedaan aan de Commandant van het Korps militaire controleurs gevaarlijke stoffen bij de Koninklijke Marechaussee.

  • 3 Aan de Commandant der Strijdkrachten wordt mandaat verleend voor het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen als bedoeld in het eerste lid.

  • 4 Aan de Directeur Operaties en de Directeur Aansturen Operationele Gereedstelling wordt in geval van een operatie respectievelijk een voorbereiding op een operatie mandaat verleend voor het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen als bedoeld in het eerste lid.

  • 5 Bij afwezigheid of verhindering van de functionaris, bedoeld in het derde en vierde lid treedt een door die functionaris schriftelijk aangewezen plaatsvervanger voor de duur van de afwezigheid of verhindering in diens plaats.

Artikel 3

[Vervallen per 20-10-2011]

De Commandant en controleurs van het Korps militaire controleurs gevaarlijke stoffen bij de Koninklijke Marechaussee zijn belast met de controle op de naleving van het gestelde in het voorschrift.

Artikel 4

[Vervallen per 20-10-2011]

[Red: Wijzigt het Besluit Voorschrift opslag en behandeling gevaarlijke stoffen Defensie en Voorschrift intern vervoer gevaarlijke stoffen Defensie.]

Artikel 5

[Vervallen per 20-10-2011]

[Red: Wijzigt het Besluit Voorschrift opslag en behandeling gevaarlijke stoffen Defensie en Voorschrift intern vervoer gevaarlijke stoffen Defensie.]

Artikel 6

[Vervallen per 20-10-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage ligt in de bibliotheek van het Ministerie van Defensie, Diepenhorstlaan 30, 2288 EW Rijswijk ZH. Tevens zal dit besluit en de bijlage worden geplaatst in de op het intranet van het Ministerie van Defensie opgenomen serie ministeriele publicatie 40-21 (MP40-21).

De

Staatssecretaris

van Defensie,

J. G. de Vries

Bijlage

[Vervallen per 20-10-2011]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Defensie te Rijswijk.]

Terug naar begin van de pagina