Regeling intrekking Experimentele regeling subsidieverstrekking arbeidsgehandicapten

Geldend van 01-10-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 september 2009, nr. R&P/RA/09/20961, tot intrekking van de Experimentele regeling subsidieverstrekking arbeidsgehandicapten

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2.6 van de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

Besluit:

Artikel II

De artikelen van de Experimentele regeling subsidieverstrekking arbeidsgehandicapten, zoals die luidden op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling, blijven van toepassing op de persoon die voor 1 oktober 2009 een aanvraag om een persoonsgebonden re-integratiebudget heeft ingediend waarop nog niet onherroepelijk is beslist of aan wie een persoonsgebonden re-integratiebudget is verstrekt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 september 2009

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina