Tijdelijke subsidieregeling isolatieglas

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geraadpleegd op 16-04-2024.
Geldend van 01-10-2009 t/m 31-01-2010

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 21 september 2009, nr. BJZ2009053722, houdende regels met betrekking tot de subsidiëring van de plaatsing van isolatieglas in woningen (Tijdelijke subsidieregeling isolatieglas)

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

In overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 15.13, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • eigenaar-bewoner: natuurlijk persoon die een woning in eigendom heeft dan wel verkrijgt en daarin zijn hoofdverblijf heeft of zal hebben, dan wel erfpachter, vruchtgebruiker, of gerechtigde tot een appartementsrecht als bedoeld in artikel 106 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover deze rechten betrekking hebben op een appartement of woning en hij daarin zijn hoofdverblijf heeft of zal hebben;

  • glaszetter: degene die in de uitoefening van beroep of bedrijf isolatieglas levert en plaatst;

  • isolatieglas: isolatieglas met een volgens NEN-EN 673 bepaalde warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) vanten hoogste 1,6 W/m2.K;

  • isolatieglassubsidie: subsidie voor geplaatst isolatieglas als bedoeld in artikel 6;

  • Minister: Minister voor Wonen, Wijken en Integratie;

  • agentschap: agentschap SenterNovem van het Ministerie van Economische Zaken;

  • NEN-EN 673: door de Stichting Nederlands Normalisatie-Instituut uitgegeven norm NEN-EN 673:1997 ‘Glas voor gebouwen – Bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) – Berekeningsmethode’, 01-02-2003;

  • NPR 3577: door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven praktijkrichtlijn 3577:2008+C1:2008 ‘Beglazen van gebouwen’, 01-01-2008;

  • waardebon: op grond van artikel 2 door de Minister op aanvraag afgegeven document, dat de eigenaar-bewoner of vereniging van eigenaars kan inleveren ten behoeve van het verkrijgen van een korting op het leveren en plaatsen van isolatieglas in een woning.

 • 2 Met de NEN-EN 673, respectievelijk de NPR 3577 wordt gelijkgesteld een voorschrift voor het bepalen van de warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) van isolatieglas, respectievelijk voor het plaatsen van glas, dat wordt gesteld in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend Verdrag dat Nederland bindt, en dat een niveau waarborgt wat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met de nationale eisen wordt nagestreefd.

§ 2. Aanvraag en verstrekking waardebon

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Het agentschap verstrekt namens de Minister op aanvraag aan een eigenaar-bewoner of een vereniging van eigenaars een waardebon voor isolatieglas.

 • 2 Een door het agentschap afgegeven en gewaarmerkte waardebon geeft de ontvanger daarvan aanspraak op een korting op de levering en plaatsing van isolatieglas door een glaszetter van maximaal € 35 per m2 isolatieglas met een maximum van € 1100,– per woning. Deze bedragen zijn inclusief BTW.

 • 3 Een waardebon kan worden verstrekt voor uiterlijk op 1 januari 1995 gereedgekomen woningen, waarin op of na 1 juli 2009 ten minste vijf m2 isolatieglas is of wordt geplaatst.

 • 4 Per woning wordt slechts eenmaal een waardebon verstrekt.

 • 5 Waardebonnen kunnen worden verstrekt zolang het plafond van € 45.000.000,– niet is bereikt.

 • 6 Indien bij de verlening van isolatieglassubsidies, bedoeld in paragraaf 3, blijkt dat het in het vijfde lid en in artikel 6, tweede lid, genoemde plafond niet volledig benut wordt, dan kan de Minister voor het resterende budget via een aankondiging in de Staatscourant de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor een waardebon heropenen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De waardebon wordt aangevraagd bij het agentschap, bij voorkeur elektronisch, door middel van de daarvoor beschikbaar gestelde websitefaciliteit. Wordt de aanvraag schriftelijk ingediend, dan geschiedt dit op een door de Minister vastgesteld formulier.

 • 2 Een aanvraag om een waardebon kan worden ingediend met ingang van 1 oktober 2009, 09.00 uur.

 • 3 Op de aanvragen om een waardebon wordt beslist binnen vier weken, in de volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Bij de aanvraag om een waardebon worden de volgende gegevens overgelegd:

  • a. naam en adres van de aanvrager;

  • b. adres van de woning of woningen waarin het isolatieglas is of zal worden geplaatst;

  • c. het jaar waarin die woning of de woningen gereed is respectievelijk zijn gekomen;

  • d. het aantal m2 geplaatst respectievelijk te plaatsen isolatieglas.

 • 2 Indien de aanvraag wordt gedaan door de vereniging van eigenaars worden tevens overgelegd:

  • a. het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel, en

  • b. een verklaring dat de vergadering van eigenaars van die vereniging besloten heeft om isolatieglas te laten plaatsen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Een waardebon geldt voor één woning, met dien verstande dat als de aanvraag is ingediend door een vereniging van eigenaars de waardebon voor alle woningen geldt waarvoor die vereniging de waardebon heeft aangevraagd.

 • 2 Op de waardebon worden in ieder geval de volgende gegevens vermeld:

  • a. een door het agentschap toegekend uniek kenmerk, alsmede de datum van de verstrekking;

  • b. de naam van de aanvrager;

  • c. het adres van de woning of woningen waarvoor de waardebon is verstrekt;

  • d. het aantal m2 isolatieglas waarvoor de waardebon is verstrekt;

  • e. het maximale bedrag dat de waardebon vertegenwoordigt en

  • f. de geldingsduur van de waardebon, alsmede de bepaling van het derde lid.

 • 3 Een waardebon verliest zijn geldigheid, indien het isolatieglas niet binnen vier maanden na de datum van verstrekking van die bon is geplaatst.

§ 3. Aanvraag en verstrekking van de isolatieglassubsidie

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De isolatieglassubsidie bedraagt € 35 per m2 isolatieglas met een maximum van € 1100,– per woning.

 • 2 Het subsidieplafond voor isolatieglassubsidies bedraagt: € 45.000.000,–.

 • 3 Isolatieglassubsidie wordt alleen verstrekt voor uiterlijk op 1 januari 1995 gereedgekomen woningen, waarin op of na 1 juli 2009 ten minste vijf m2 isolatieglas is of wordt geplaatst volgens NPR 3577.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De aanvraag om subsidieverstrekking wordt binnen vier maanden na de datum waarop de plaatsing van het isolatieglas is voltooid, door de glaszetter ingediend bij het agentschap.

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt de aanvraag om subsidieverstrekking voor wat betreft isolatieglas, dat is geplaatst in de periode van 1 juli tot 1 oktober 2009, ingediend uiterlijk binnen vier maanden na de datum van verstrekking van de voor de desbetreffende woning afgegeven waardebon.

 • 3 Een aanvraag om subsidieverstrekking kan worden gedaan met ingang van 2 november 2009.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Bij de aanvraag om subsidieverstrekking worden de volgende gegevens en bescheiden overgelegd:

  • a. de naam, het adres en het rekeningnummer van de aanvrager;

  • b. het adres van de woning of woningen waarin het isolatieglas is geplaatst;

  • c. het jaar waarin die woning of de woningen gereed is respectievelijk zijn gekomen;

  • d. het door het agentschap toegekende unieke kenmerk van de waardebon, bedoeld in artikel 5, tweede lid, onder a, op grond waarvan de glaszetter korting heeft verleend voor het plaatsen van isolatieglas;

  • e. een afschrift van de factuur en een betalingsbewijs voor het geplaatste isolatieglas, waaruit blijken:

   • 1°. de datum waarop en het woonadres waar het isolatieglas is geplaatst;

   • 2°. het bedrag van de door de glaszetter verleende korting;

   • 3°. het aantal m2, tot twee decimalen achter de komma, geplaatst isolatieglas;

  • f. de isolatiekwaliteit van het geplaatste glas;

  • g. indien de glaszetter op grond van artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007 behoort te zijn ingeschreven in het handelsregister: het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

 • 2 Indien het isolatieglas is geplaatst in opdracht van een vereniging van eigenaars worden tevens gegevens overgelegd waaruit het gemiddeld aantal m2 geplaatst isolatieglas per woning blijkt.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Op de aanvraag, bedoeld in artikel 7, wordt binnen twaalf weken beslist door het agentschap namens de Minister. De Minister kan deze termijn verlengen met ten hoogste twaalf weken.

 • 2 Het bedrag waarop de isolatieglassubsidie wordt vastgesteld, wordt naar boven afgerond op hele euro’s.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2009 en werkt terug tot en met 1 juli 2009.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2011, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op voor die datum verstrekte waardebonnen.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling isolatieglas.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 september 2009

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

E.E. van der Laan

Naar boven