Wijzigingsregeling Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen (borgsystematiek en vooraf goedgekeurde inrichtingen)

Geldend van 01-11-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Volkshuishuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 september 2009, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, nr. BJZ2009051778, houdende wijziging van de Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen (borgsystematiek en vooraf goedgekeurde inrichtingen)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (PbEU L 190) en artikel 10.56, eerste en tweede lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel II

Op voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling ingediende verzoeken tot verlaging van een te stellen waarborgsom wordt beslist overeenkomstig de Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen, zoals deze luidde onmiddellijk voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze regeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 september 2009

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina