Besluit mandaat en machtiging Dienst Uitvoering Kaderregeling subsidies duurzaamheid verkeer en waterstaat

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.]
Geldend van 01-10-2009 t/m 31-12-2009

Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat tot mandaatverlening aan de algemeen directeur Dienst Uitvoering voor de uitvoering van de in dit besluit opgenomen subsidieprogramma’s (Besluit mandaat en machtiging Dienst Uitvoering Kaderregeling subsidies duurzaamheid verkeer en waterstaat)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 10:3, eerste lid, 10:4, eerste lid, 10:6, eerste lid, 10:9 en 10:11, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van Dienst Uitvoering van 7 september 2009 (kenmerk ZJZ0916369);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 08-06-2010]

Aan de algemeen directeur van Dienst Uitvoering wordt mandaat verleend tot:

 • a. het nemen van besluiten in het kader van de uitvoering van de in bijlage 1 opgenomen subsidieprogramma’s;

 • b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door hem in mandaat is genomen;

 • c. het voeren van verweer in beroepszaken.

Artikel 2

[Vervallen per 08-06-2010]

Aan de algemeen directeur van Dienst Uitvoering wordt machtiging verleend tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding en ter uitvoering van besluiten en werkzaamheden als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

[Vervallen per 08-06-2010]

De algemeen directeur van Dienst Uitvoering kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat of machtiging verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

[Vervallen per 08-06-2010]

De algemeen directeur van Dienst Uitvoering en de in artikel 3 bedoelde functionarissen van Dienst Uitvoering oefenen de bij dit besluit verleende bevoegdheden uit met inachtneming van de als bijlage 2 bij dit besluit opgenomen algemene instructie.

Artikel 5

[Vervallen per 08-06-2010]

 • 1 Het document waarin een besluit of handeling, genomen respectievelijk verricht op grond van dit besluit, wordt vastgelegd, dient in ieder geval een verwijzing te bevatten naar een subsidieprogramma als opgenomen in bijlage 1.

 • 2 Een document als bedoeld in het eerste lid van dit artikel vermeldt indien het subsidieprogramma is vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat aan het slot: ‘DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, namens deze,’ gevolgd door de algemeen directeur Dienst Uitvoering.

 • 3 Een document als bedoeld in het eerste lid van dit artikel vermeldt indien het subsidieprogramma is vastgesteld door de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat aan het slot: ‘DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT, namens deze,’ gevolgd door de algemeen directeur Dienst Uitvoering.

Artikel 6

[Vervallen per 08-06-2010]

 • 1 Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 4 luidt de ondertekening, bedoeld in artikel 5, tweede lid:

  DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, namens deze, de algemeen directeur Dienst Uitvoering, op last van, gevolgd door de functieaanduiding, de naam en de handtekening van de betrokken functionaris van Dienst Uitvoering.

 • 2 Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 4 luidt de ondertekening, bedoeld in artikel 5, derde lid:

  DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT, namens deze, de algemeen directeur Dienst Uitvoering, op last van, gevolgd door de functieaanduiding, de naam en de handtekening van de betrokken functionaris van Dienst Uitvoering.

Artikel 7

[Vervallen per 08-06-2010]

 • 1 In elk besluit in eerste aanleg dat op grond van dit besluit tot verlening van mandaat en machtiging is genomen, wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend gemaakt is, bezwaar kunnen maken door indiening van een bezwaarschrift gericht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, per adres Dienst Uitvoering, afdeling Juridische Zaken, postbus 10073, 8000 GB Zwolle.

 • 2 In elke beslissing op bezwaar wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop de beslissing op bezwaar bekend gemaakt is, beroep kunnen instellen bij de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank die op grond van artikel 8:7, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht ter zake bevoegd is.

Artikel 8

[Vervallen per 08-06-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 08-06-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging Dienst Uitvoering Kaderregeling subsidies duurzaamheid verkeer en waterstaat.

Dit besluit zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Bijlage 1. bij artikel 1

[Vervallen per 08-06-2010]

 • 1. Subsidieprogramma Tankstations alternatieve brandstoffen 2009

 • 2. Subsidieprogramma Proeftuinen duurzame mobiliteit: hybride en elektrisch rijden

 • 3. Subsidieprogramma Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water

Bijlage 2. bij artikel 4

[Vervallen per 08-06-2010]

Algemene instructie

[Vervallen per 08-06-2010]

 • 1. De in de artikel 4 bedoelde functionarissen verzenden op verzoek een afschrift van de aanvraag, van het op een aanvraag genomen besluit, van een daartegen gericht bezwaarschrift en van een op het bezwaarschrift genomen besluit aan de Minister van Verkeer en Waterstaat. Afschriften van de op een beroepsprocedure betrekking hebbende stukken worden aan de Minister van Verkeer en Waterstaat gezonden.

 • 2. De in artikel 4 bedoelde functionarissen voeren in het kader van een beroepsprocedure voorafgaand aan het indienen van verweer overleg met de betrokken ambtelijke diensten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over de in te nemen standpunten.

 • 3. De in artikel 4 bedoelde functionarissen onderzoeken regelmatig ten aanzien van ieder besluit tot subsidieverlening of er omstandigheden zijn op grond waarvan het besluit moet worden ingetrokken of gewijzigd.

 • 4. De in artikel 4 bedoelde functionarissen treden tenminste eenmaal per kwartaal in overleg met het Directoraat-Generaal van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat waaronder het subsidieprogramma valt over hun uitvoering van het subsidieprogramma.

 • 5. De in de artikel 4 van het besluit bedoelde functionarissen richten hun administratie zodanig in, dat daarin alle van belang zijnde vastleggingen en bewijsstukken ten behoeve van het besluitvormings-, uitvoerings-, controle- en verantwoordingsproces zijn opgenomen. Zij verschaffen de Minister van Verkeer en Waterstaat desgevraagd alle inlichtingen die betrekking hebben op de uitoefening van de bij dit besluit verleende bevoegdheden.

 • 6. De in de artikel 4 bedoelde functionarissen signaleren tijdig problemen die zijn gerezen in het kader van de uitvoering van het subsidieprogramma en melden deze tijdig aan het Directoraat-Generaal van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat waar het subsidieprogramma onder valt.

Terug naar begin van de pagina