Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van bacteriën en aaltjes in de teelt van bloembollen

[Regeling vervallen per 01-02-2010.]
Geldend van 01-12-2009 t/m 31-01-2010

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 22 september 2009, nr. 52726 houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bestrijding van bacteriën en aaltjes in de teelt van bloembollen (Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van bacteriën en aaltjes in de teelt van bloembollen)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

In overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2010]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt verleend voor het gewasbeschermingsmiddel Formaline ter bestrijding van plantparasitaire aaltjes in de teelt van lelie.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2010]

De vrijstelling in de artikelen 1 en 2 is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3*

[Vervallen per 01-02-2010]

  • 1 Dit besluit wordt bekend gemaakt door plaatsing op de website www.minlnv.nl en treedt in werking met ingang van het tijdstip van publicatie en vervalt met ingang van 1 februari 2010, met uitzondering van de artikelen 1 en 2.

  • 2 Artikel 1 van dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van publicatie en vervalt met ingang van 1 november 2009.

  • 3 Artikel 2 van dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2009 en vervalt met ingang van 1 februari 2010.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van bacteriën en aaltjes in de teelt van bloembollen. Het zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 september 2009

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage

[Vervallen per 01-02-2010]

Gebruiksvoorschriften

[Vervallen per 01-02-2010]

Toegestaan is uitsluitend het gebruik ter bestrijding van plantpathogene bacteriën door middel van een dompelbehandeling in de teelt van hyacint tot en met 31 oktober 2009 en ter bestrijding van plantparasitaire aaltjes door middel van een dompelbehandeling in de teelt van lelie van 1 december 2009 tot en met 31 januari 2010.

Toepassing voor Hyacint, ter bestrijding van bacterieziekte (Erwinia chrysanthemi):

De in volkomen rust verkerende bollen voor het planten 15 tot 20 minuten dompelen.

Dosering: 1% (1 liter Formaline oplossen in 100 liter water)

Toepassing voor Lelie, ter bestrijding van aaltjes (Pratylenchus penetrans):

Dosering: 0,5% tot 1% (0,5 tot 1 liter Formaline oplossen in 100 liter water) in combinatie met een warmwaterbehandeling. De dosering is afhankelijk van de cultivar.

Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen.

Draag geschikte handschoenen indien men werkt met behandelde bollen. Indien huidreacties optreden ten gevolge van overgevoeligheid voor Formaline, niet meer werken met dit product of met dit product behandelde planten of bollen.

Bij de toepassing van dit middel een halfgelaatsmasker of volgelaatsmasker dragen voorzien van een grijze filterbus met codeletter B.

De toepasser wordt voorafgaand aan het gebruik van het middel in kennis gesteld van onderstaande veiligheidswaarschuwingen.

Veiligheidswaarschuwingen

[Vervallen per 01-02-2010]

Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

Veroorzaakt brandwonden.

Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen).

Volg de gebruiksvoorschriften om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Terug naar begin van de pagina