Regeling vaststelling subsidieplafond subsidies ex artikel 15 Subsidieregeling VWS-subsidies voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geldend van 30-09-2009 t/m 30-06-2011

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 september 2009, nr. DMO/SSO-2954931, houdende vaststelling van het subsidieplafond voor subsidies op grond van artikel 15 van de Subsidieregeling VWS-subsidies voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7, eerste lid van de Subsidieregeling VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2011]

Het subsidieplafond voor de verstrekking van subsidies op grond van artikel 11 van de Subsidieregeling VWS-subsidies voor het jaar 2010 bedraagt € 5 miljoen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina