Tijdelijke subsidieregeling opleiding machinisten ERTMS level-1

[Regeling vervallen per 01-07-2010.]
Geldend van 24-09-2009 t/m 30-06-2010

Tijdelijke subsidieregeling opleiding machinisten ERTMS level-1

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2, 3 en 4 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • b. havenspoorlijn: het deel van de Betuweroute ten westen van emplacement Kijfhoek;

 • c. ERTMS level-1: European Rail Train Management System, dat gebruik maakt van seinen langs de baan;

 • d. ERTMS level-2: European Rail Train Management System, dat gebruik maakt van GSM-R;

 • e. machinist: bestuurder van een spoorvoertuig op een hoofdspoorweg;

 • f. hoofdspoorwegverkeerssysteem: het verkeerssysteem van krachtens artikel 2, eerste lid van de Spoorwegwet als zodanig aangewezen hoofdspoorwegen;

 • g. verordening: verordening (EG) Nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun (PbEU L 379/5);

 • h. de-minimissteun: steun als bedoeld in artikel 2 van de verordening;

 • i. Keyrail: Keyrail B.V., de instantie die belast is met de uitvoering van deze subsidieregeling.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2010]

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag van werkgevers onder wiens gezag binnen het hoofdspoorverkeerssysteem de veiligheidsfunctie van machinist wordt uitgeoefend een subsidie, als bijdrage in de kosten voor het volgen van een opleiding om deze machinisten op te leiden en bevoegd te laten worden om locomotieven onder ERTMS level-1 over de havenspoorlijn te laten rijden.

 • 2 De volgende ERTMS level-1 opleidingen komen voor een subsidie in aanmerking:

  • a. opleiding van machinisten die reeds opgeleid zijn voor level-2 en een aanvullende level-1 opleiding nodig hebben;

  • b. opleiding van machinisten die op de havenspoorlijn ingezet worden en geen voorkennis van ERTMS hebben.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2010]

 • 1 Het subsidieplafond bedraagt € 470.000,–.

 • 4 De subsidie per subsidieontvanger bedraagt maximaal € 200.000,–.

 • 5 Indien de subsidieontvanger al de-minimissteun heeft ontvangen gedurende een periode van drie belastingjaren voorafgaand aan het moment dat een subsidie beschikking op basis van deze regeling kan worden afgegeven, bedraagt het maximale bedrag dat op basis van deze regeling kan worden vastgesteld € 200.000,– minus de reeds ontvangen de-minimissteun.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2010]

 • 1 De aanvraag als bedoeld in artikel 1 wordt gericht aan de minister en wordt binnen twee weken na afronding van de opleidingen doch uiterlijk voor 30 november ingediend bij Keyrail.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2010]

De aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid is gesteld de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag is aangevuld als datum van indiening van de aanvraag geldt.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2010]

De minister verstrekt geen subsidie:

 • a. indien de aanvrager een onderneming in moeilijkheden is in de zin van de communautaire richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden (Pb EU C 244/2);

 • b. indien de aanvrager in de drie belastingjaren voorafgaand aan het moment dat op basis van deze regeling een subsidiebeschikking kan worden afgegeven, de maximale de-minimissteun als bedoeld in artikel 2 van de verordening heeft ontvangen;

 • c. indien ter zake van de opleidingen als bedoeld in artikel 2 reeds door een ander bestuursorgaan subsidie is verstrekt.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2010]

 • 1 De opleidingen, bedoeld in artikel 2, kunnen worden gevolgd bij een opleidingsinstituut of worden gegeven door een vakinhoudelijk leidinggevende in dienst van de werkgever als bedoeld in artikel 1.

 • 2 De opleidingen bedoeld in artikel 2, bestaan uit een theoriegedeelte, dat afgesloten wordt met een examen en een praktijkgedeelte waarin een proefrit wordt gemaakt onder begeleiding van een ervaren machinist.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2010]

De minister stelt de subsidie vast zonder voorafgaande verleningsbeschikking.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2010, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die voor de vervaldatum zijn aangevraagd.

Artikel 10

[Vervallen per 01-07-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling opleiding machinisten ERTMS level-1.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Bijlage behorende bij artikel 4 van Tijdelijke subsidieregeling opleiding machinisten ERTMS level-1

[Vervallen per 01-07-2010]

Aanbevolen wordt om alvorens deze verklaring in te vullen eerst de toelichting in de bijlage van dit formulier te lezen.

A. Verklaring de-minimissteun

[Vervallen per 01-07-2010]

Verklaring

Hierbij verklaart ondergetekende, dat aan de hierna genoemde onderneming, alsmede aan het eventuele moederconcern waartoe de onderneming behoort,

Geen de-minimissteun is verleend

[Vervallen per 01-07-2010]

over de periode van ..... (begindatum van het belastingjaar gelegen 2 jaar vóór de datum van ondertekening van deze verklaring) tot ..... (datum van ondertekening van deze verklaring) is niet eerder de-minimissteun verleend.

Beperkte de-minimissteun is verleend

[Vervallen per 01-07-2010]

over de periode van ..... (begindatum van het belastingjaar gelegen 2 jaar vóór de datum van ondertekening van deze verklaring) tot ..... (datum van ondertekening van deze verklaring) is eerder de-minimissteun (in welk vorm of voor welk doel dan ook) verleend tot een totaal bedrag van € .....

Een kopie van gegevens waaruit het verlenen van de-minimissteun blijkt, wordt bijgaande verstrekt.

B. Verklaring verstrekte subsidies door een ander bestuursorgaan voor opleidingen als bedoeld in artikel 2

[Vervallen per 01-07-2010]

Verklaring

Hierbij verklaart ondergetekende, dat aan de hierna genoemde onderneming, alsmede aan het eventuele moederconcern waartoe de onderneming behoort,

Geen subsidie is verleend

[Vervallen per 01-07-2010]

voor de opleidingen als bedoeld in artikel 2.

Een kopie van gegevens waaruit het verlenen van subsidie voor de opleidingen blijkt wordt bijgaand verstrekt.

Aldus volledig en naar waarheid ingevuld door:

[Vervallen per 01-07-2010]

.....

 

(bedrijfsnaam)

.....

 

(inschrijfnr. KvK)

.....

 

(naam functionaris en functie)

.....

 

(adres onderneming)

.....

 

(postcode en plaatsnaam)

     

.....

(datum) .....

(handtekening)

Toelichting bijlage betreffende

[Vervallen per 01-07-2010]

A Verklaring de-minimissteun en

B Verklaring verstrekte subsidies door een ander bestuursorgaan voor opleidingen als bedoeld in artikel 2

Inleiding

[Vervallen per 01-07-2010]

In deze bijlage zijn twee verklaringen opgenomen. Onderdeel A betreft de de-minimussteun en onderdeel B de verstrekte subsidies door een ander bestuursorgaan voor opleidingen als bedoeld in artikel 2.

Onderdeel A is van belang voor de berekening van de hoogte van de subsidie. Voor de regeling is gebruik gemaakt van de Verordening (EG) Nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun (PbEU L 379/5) (hierna: de-minimis-verordening). Zie ook artikel 3 van de regeling. In het onderstaande zal de de-minimissteun nader worden uitgelegd. Onderdeel B is nodig om te bezien of er subsidie is verstrekt voor dezelfde opleidingen waarvoor deze regeling in een bijdrage voorziet. In artikel 6, onderdeel c, is namelijk een anti-cumulatiebepaling opgenomen inhoudende dat geen subsidie wordt verstrekt als voor de opleidingen al door een ander bestuursorgaan een subsidie is verstrekt.

Algemeen

[Vervallen per 01-07-2010]

Met de-minimis-verordening is een drempel vastgesteld waaronder steunmaatregelen worden geacht niet aan alle criteria van artikel 87, eerste lid, van het EG-verdrag te voldoen en derhalve niet onder de aanmeldingsprocedure van artikel 88, derde lid, van het EG-Verdrag vallen. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De Europese Commissie ziet erop toe dat deze staatssteunregels worden nageleefd en de voorwaarden in acht worden genomen. Eén van de voorwaarden is dat het totale bedrag van de-minimissteun die is verleend aan één onderneming niet hoger mag zijn dan € 200.000,– over een periode van drie belastingjaren. Dit plafond is van toepassing ongeacht de vorm van de steun en ongeacht het daarmee beoogde doel. Voor de toepassing van de verordening gelden strenge regels over cumulatie en controle.

Steun, waarvan het bedrag over een periode van drie belastingjaren voor een onderneming niet uitgaat boven de € 200.000,– valt krachtens de de-minimis-verordening niet onder artikel 87 EG.

Begrip onderneming

[Vervallen per 01-07-2010]

Het begrip onderneming heeft in Europeesrechtelijke zin een zeer ruime betekenis. Van een onderneming is sprake als een economische activiteit wordt uitgeoefend, ongeacht de rechtsvorm of de wijze waarop de financiering plaatsvindt. Niet alleen privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen derhalve een onderneming vormen, ook een publiekrechtelijke instelling kan als zodanig worden aangemerkt, terwijl daarbij ook niet de eis van de eigen rechtspersoonlijkheid gesteld mag worden. Dit brengt met zich mee dat bijvoorbeeld een stichting die een economische activiteit uitoefent als onderneming dient te worden aangemerkt. Onder economische activiteit moet worden verstaan het aanbieden van goederen en diensten op de markt. Van een economische activiteit is dus sprake, als de onderneming zich met de activiteiten op een economische markt begeeft. Het begrip onderneming omvat de gehele groep waartoe de betreffende eenheid behoort.

Reeds verstrekte de-minimissteun

[Vervallen per 01-07-2010]

Met reeds verstrekte de-minimissteun zal bij de subsidieverlening en subsidievaststelling rekening moeten worden gehouden. Het maximale bedrag dat in totaal per onderneming, of de groep waarin een economische activiteit wordt uitgeoefend, gedurende drie aaneengesloten belastingjaren aan de-minimissteun mag worden verstrekt, is € 200.000,–. Indien en voor zover reeds de-minimissteun aan de onderneming of de groep is verstrekt, moet het bedrag daarvan op de subsidie in mindering worden gebracht. Dit kan met zich meebrengen, dat in het geheel geen subsidie meer kan worden verstrekt.

Niet alleen de-minimissteun verstrekt door de Rijksoverheid wordt in aanmerking genomen, maar ook de-minimissteun verstrekt door lagere overheden (gemeente, provincie) of enig ander bestuursorgaan.

De-minimissteun wordt altijd onder die noemer verstrekt. Als wel reeds andere subsidie is verstrekt voor de opleidingen, maar niet expliciet onder de noemer van de-minimissteun, mag u ervan uitgaan dat die andere subsidie geen de-minimissteun is. Deze subsidie voor de opleidingen dient u in de verklaring in onderdeel B op te nemen.

Bij het bepalen van de datum van de de-minimissteun dient u de datum van de subsidieverlening in aanmerking te nemen, niet de datum van de (eerste) betaling of de subsidievaststelling. Indien de subsidie wordt vastgesteld zonder voorafgaande beschikking tot verlening geldt de datum van deze subsidievaststelling. Indien steun wordt verleend in een andere vorm dan subsidie, dient de datum waarop het besluit tot verlening van een voordeel aan de betreffende onderneming is genomen in aanmerking te worden genomen. De-minimissteun wordt immers geacht te zijn verleend op het tijdstip waarop de begunstigde een wettelijke aanspraak op de steun verwerft.

Indien een andere de-minimissteun zou worden verleend vóór de subsidieverlening onder deze regeling, dient u hiervan onverwijld mededeling te doen. Er zal dan alsnog met deze omstandigheid rekening moeten worden gehouden.

Let op: wanneer blijkt dat de verklaring onjuist is ingevuld kan dat betekenen dat de verstrekte subsidie wordt teruggevorderd.

Uitzonderingen genoemd in artikel 1, eerste lid, van de De-minimisverordening

[Vervallen per 01-07-2010]

In artikel 1 van de verordening is aangegeven dat de verordening op een aantal categorieën niet van toepassing is. Voor verkeer en vervoer is van belang dat de verordening niet van toepassing is op steun ten behoeve van de aanschaf van wegvervoermiddelen voor vracht door ondernemingen die vrachtvervoer voor rekening van derden uitvoeren. Ook is de verordening niet van toepassing op ondernemingen in moeilijkheden in de zin van de communautaire richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden (PbEU C 244/2).

Gevolgen kwalificatie van de subsidie als de-minimissteun

[Vervallen per 01-07-2010]

In de subsidiebeschikking wordt opgenomen dat het de-minimissteun betreft. Bij ieder eventueel volgend verzoek om de-minimissteun zal de onderneming aan de daarvoor bevoegde overheid informatie over deze de-minimissteun moeten verstrekken. Bij iedere verlening van de-minimissteun zal opnieuw een toets op de voorwaarden van de de-minimis-verordening moeten worden uitgevoerd.

Mocht door een opeenstapeling van de-minimissteun de gestelde grens mogelijk worden overschreden, dan mag het laatst verstrekkende orgaan geen de-minimissteun verlenen of zal het laatst verstrekkende orgaan (indien na het verlenen van een bijdrage blijkt dat de onderneming onjuiste informatie heeft gegeven) het voordeel geheel moeten terugvorderen.

Verzamelen en bewaren van alle informatie

[Vervallen per 01-07-2010]

Ter informatie zij opgemerkt dat de lidstaten alle informatie verzamelen en bewaren die betrekking heeft op de toepassing van de de-minimisverordening. Deze dossiers moeten alle informatie bevatten die nodig is om na te gaan of aan de voorwaarden van de de-minimisverordenening is voldaan. Een dossier betreffende een individuele de-minimissteun moet tien jaar vanaf het tijdstip van de steunverlening worden bewaard. Een dossier over een de-minimissteunregeling moet tien jaar vanaf het tijdstip van de laatste individuele steunverlening worden bewaard. De Commissie kan schriftelijk om informatie verzoeken. De lidstaat moet alle informatie leveren binnen twintig werkdagen of binnen de langere termijn die de Commissie in haar verzoek vaststelt. Het betreft alle informatie die de Commissie nodig acht om te kunnen nagaan of aan de voorwaarden van de de-minimis-verordening is voldaan en vooral om vast te stellen tot welk totaalbedrag een bepaalde onderneming de-minimissteun heeft ontvangen.

Terug naar begin van de pagina