Verordening MVO verstrekking gegevens intra- en extrahandel 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 12-07-2009 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Margarine, Vetten en Oliën van 26 mei 2009 houdende regels ter zake van de verstrekking van gegevens (Verordening MVO verstrekking gegevens intra- en extrahandel 2009)

Het bestuur van het Productschap Margarine, Vetten en Oliën;

Gelet op de artikelen 93 en 104, eerste en derde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 3, 5 en 7 van het Instellingsbesluit Productschap Margarine, Vetten en Oliën;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

productschap

:

Productschap Margarine, Vetten en Oliën;

b.

ondernemer

:

iedere natuurlijke persoon en elke rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld

c.

voorzitter

:

voorzitter van het productschap;

d.

intrahandel

:

de handel met lidstaten van de Europese Unie;

e.

extrahandel

:

de handel met landen buiten de Europese Unie.

§ 2. Gegevensverstrekking

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Iedere ondernemer is verplicht het productschap op een door de voorzitter namens het bestuur te bepalen wijze een opgave te verstrekken van de intra handel en extrahandel in producten, vermeld in de bijlage.

 • 2 Het in het vorige lid bepaalde geldt niet voor de extrahandel in die gevallen waarin de aangiftegegevens ten in- of uitvoer via het douanesysteem langs elektronische weg worden ontvangen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

De in deze verordening gestelde regelen binden mede alle andere natuurlijke personen en rechtspersonen, voor zover deze handelingen met betrekking tot de intra- en extra handel verrichten die bedrijfsmatig plegen te worden verricht În de ondememingen waarvoor het productschap is ingesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden aangewezen als feiten waarvoor een tuchtrechtelijke maatregel kan worden gesteld.

 • 2 Het tuchtgerecht van het Hoofdproductschap Akkerbouw is het voor deze verordening bevoegde tuchtgerecht.

Rijswijk, 26 mei 2009

W. Oosterhuis

voorzitter

F.A.G.M. Claassen

secretaris

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2015]

 • - Oliehoudende zaden en vruchten, alsmede fracties daarvan, met uitzondering van consumptiegrondnoten, cacaobonen en speciaal voor dadelijke consumptie bereide olijven (GS-posten* 1201 tot en met 1207)

 • - Plantaardig en dierlijke oliën en vetten, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd (GS-posten* 1501 tot en met 1515)

 • - Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerd, veresterd, opnieuw veresterd of geëlaïdiniseerd, ook indien geraffineerd, doch niet verder bereid (GS-post* 1516)

 • - Margarine, smeerbare vetproducten, met inbegrip van vloeibare vetproducten, mengsels en bereidingen voor menselijke consumptie van dierlijke en/of plantaardige vetten en oliën alsmede fracties daarvan (GS-post* 1517)

 • - Standolie en andere dierlijke en plantaardige oliën, alsmede fracties daarvan, gekookt, geoxydeerd, gezwaveld, geblazen of op andere wijze chemisch gewijzigd (GN-codes* 1518.0010 tot en met 1518.0091)

 • - Mengsels en bereidingen van dierlijke of plantaardige vetten of oliën, alsmede fracties daarvan, niet geschikt voor menselijke comsumptie (GN-codes* 1518.0095 tot en met 1518.0099)

 • - Dégras; afvallen afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was (GS-post* 1522)

 • - Mayonaise en dergelijke sausen (GN-code* 2103.9090)

 • - Lecithinen uit plantaardige oliën (GN-code* 2923.2000)

 • - Vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils (GN-codes* 2915.7000; 2915.9000; 2916.1500; 2916.1995; 3823.1100 tot en met 3823.1990)

Terug naar begin van de pagina