Tijdelijke subsidieregeling plusvoorzieningen overbelaste jongeren

[Regeling vervallen per 01-08-2012.]
Geldend van 26-05-2010 t/m 31-07-2012

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 september 2009 nr. VSV/152265, houdende regels voor het verstrekken van subsidie voor plusvoorzieningen voor overbelaste jongeren (Tijdelijke subsidieregeling plusvoorzieningen overbelaste jongeren)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,Handelend in overeenstemming met de Minister voor Jeugd en Gezin en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op de artikelen 2, 4, eerste lid, en 5 van de Wet overige OCW-subsidies;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemeen

[Vervallen per 01-08-2012]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Te subsidiëren activiteiten

[Vervallen per 01-08-2012]

De minister kan voor de schooljaren 2009–2010 en 2010–2011 aan het bevoegd gezag van een contactschool subsidie verstrekken voor het opzetten en verder ontwikkelen van een of meer plusvoorzieningen.

Paragraaf 2. Hoogte van de subsidie

[Vervallen per 01-08-2012]

Artikel 4. Berekening subsidiebedrag

[Vervallen per 01-08-2012]

 • 1 Het bedrag van de subsidie voor een contactschool voor de schooljaren 2009–2010 en 2010–2011 is een voor de betreffende RMC-regio evenredig gedeelte van het bedrag, genoemd in artikel 3, en wordt berekend naar rato van het aandeel van de onderwijsinstellingen in de RMC-regio in het landelijke totaal van apc-leerlingen die op 1 oktober 2007 zijn ingeschreven aan een onderwijsinstelling en die op die datum de leeftijd van 22 jaar nog niet hebben bereikt.

 • 3 Indien het subsidieplafond niet wordt bereikt, kan de minister het niet verleende bedrag geheel of gedeeltelijk verdelen over alle aanvragers volgens de berekeningswijze, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 5. Begrotingsvoorwaarde

[Vervallen per 01-08-2012]

In geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, worden de met inachtneming van artikel 4 verleende subsidiebedragen verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na de vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat, een en ander naar rato van het aantal subsidieontvangers en van de hoogte van de verleende subsidiebedragen.

Paragraaf 3. Indiening aanvraag, beslissing en betaling

[Vervallen per 01-08-2012]

Artikel 6. Indiening aanvraag, beslissing en betaling

[Vervallen per 01-08-2012]

 • 1 Het bevoegd gezag van de contactschool dient de subsidieaanvraag voor de schooljaren 2009–2010 en 2010–2011 op een zodanig tijdstip in dat deze uiterlijk op 15 oktober 2009 is ontvangen door de minister. Aanvragen die na deze datum worden ontvangen, worden afgewezen.

 • 2 Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door inzending van een volledig ingevuld formulier dat als bijlage A bij deze regeling is opgenomen.

 • 3 De minister beslist uiterlijk in november 2009 op de aanvragen, bedoeld in het eerste lid.

 • 4 De bevoorschotting vindt verspreid over het schooljaar plaats en wordt in het besluit tot subsidieverlening bekend gemaakt.

Paragraaf 4. Aan de subsidie verbonden verplichtingen

[Vervallen per 01-08-2012]

Artikel 7. Bestedingswijze

[Vervallen per 01-08-2012]

 • 1 De subsidie wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt.

 • 2 De subsidie wordt vóór 1 januari 2012 besteed.

 • 3 De beheerskosten bedragen niet meer dan:

  • a. € 5.000, indien het subsidiebedrag lager is dan € 100.000;

  • b. € 10.000, indien het subsidiebedrag hoger is dan of gelijk is aan € 100.000 maar lager is dan € 500.000;

  • c. € 15.000, indien het subsidiebedrag hoger is dan of gelijk is aan € 500.000 maar lager is dan € 1.000.000; of

  • d. € 20.000, indien het subsidiebedrag hoger is dan of gelijk is aan € 1.000.000.

Artikel 8. Inrichtingswijze

[Vervallen per 01-08-2012]

 • 1 De plusvoorziening wordt zodanig ingericht dat de leerlingen voor wie de plusvoorziening is bedoeld, hiervan optimaal kunnen profiteren.

 • 2 De inrichting van de plusvoorziening is gericht op continuïteit van de voorziening na afloop van het schooljaar 2010–2011.

 • 3 Het plan van aanpak voor de plusvoorziening wordt afgestemd met en ter instemming voorgelegd aan de RMC-contactgemeente.

Artikel 9. Samenwerkingsovereenkomst

[Vervallen per 01-08-2012]

 • 1 De subsidieontvanger zorgt ervoor, dat de onderwijsinstellingen in een RMC-regio die een convenant hebben gesloten, ten behoeve van het opzetten en verder ontwikkelen van een of meer plusvoorzieningen voor de desbetreffende RMC-regio met elkaar samenwerken op basis van een samenwerkingsovereenkomst.

 • 2 In de samenwerkingsovereenkomst, bedoeld in het eerste lid, wordt in elk geval geregeld:

  • a. welke onderwijsinstellingen in de RMC-regio aan de plusvoorziening voor de betreffende RMC-regio deelnemen;

  • b. welke onderwijsinstelling optreedt als contactschool;

  • c. welk deel van de subsidie voor de plusvoorziening is bestemd voor beheerskosten van de contactschool; en

  • d. hoe de subsidie voor het overige wordt besteed en verantwoord.

 • 3 De subsidieontvanger zorgt ervoor dat een onderwijsinstelling die geen convenant heeft ondertekend, maar wel aan de plusvoorziening voor de betreffende regio wenst deel te nemen, in de gelegenheid wordt gesteld samen te werken op de wijze bedoeld in het eerste lid.

Artikel 9a. Samenwerking tussen RMC-regio’s

[Vervallen per 01-08-2012]

 • 1 Onderwijsinstellingen in een RMC-regio kunnen voor wat betreft het opzetten en verder ontwikkelen van een plusvoorziening besluiten samen te werken met onderwijsinstellingen in een andere RMC-regio.

 • 2 Indien als gevolg van de samenwerking, bedoeld in het eerste lid, subsidiebedragen worden besteed in de andere RMC-regio dan de RMC-regio die op grond van artikel 4 aanspraak maakt op de subsidie, geschiedt dit slechts onder de volgende voorwaarden:

  • a. de samenwerking wordt geregeld in de samenwerkingsovereenkomsten van de samenwerkende onderwijsinstellingen in de RMC-regio’s;

  • b. de samenwerkende RMC-regio’s hebben dezelfde contactschool;

  • c. de contactschool verantwoordt de besteding van de middelen per RMC-regio afzonderlijk in de jaarverslaggeving;

  • d. de contactgemeenten van de RMC-regio’s stemmen in met de samenwerking tussen de RMC-regio’s en met de besteding van het subsidiebedrag in de betreffende RMC-regio;

  • e. elke regio dient afzonderlijk een plan van aanpak in, bedoeld in artikel 10; en

  • f. in het plan van aanpak wordt tevens de hoogte van het subsidiebedrag aangegeven dat wordt besteed op grond van de samenwerking, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 10. Inhoudelijke verantwoording

[Vervallen per 01-08-2012]

 • 1 Uiterlijk op 1 maart 2010 dient de subsidieontvanger bij de minister een plan van aanpak in, waarin een omschrijving wordt gegeven van de plusvoorziening die in de RMC-regio wordt opgezet dan wel verder ontwikkeld en waaruit de instemming van de RMC-contactgemeente met het plan blijkt. Het plan van aanpak gaat vergezeld van de samenwerkingsovereenkomst, bedoeld in artikel 9.

 • 2 Het plan van aanpak, bedoeld in het eerste lid, omvat tenminste de volgende onderdelen:

  • a. naam en contactgegevens van de contactschool en de contactgemeente en de naam van de RMC-regio;

  • b. de specifieke doelstelling van de desbetreffende plusvoorziening in kwalitatieve en kwantitatieve zin;

  • c. een omschrijving van de doelgroep van de desbetreffende plusvoorziening, in het bijzonder de aard van de problematiek waarmee zij te maken heeft, de omvang en de onderwijsachtergrond van deze doelgroep;

  • d. een omschrijving van het gecombineerde aanbod, in de zin van onderwijs, zorg- en hulpverlening en eventueel arbeidstoeleiding, dat deze doelgroep wordt aangeboden in algemene zin;

  • e. de partijen waarmee wordt samengewerkt in de plusvoorziening;

  • f. de planning en de begroting van de desbetreffende plusvoorziening;

  • g. de wijze waarop monitoring en evaluatie van de desbetreffende plusvoorziening wordt vormgegeven;

  • h. een stappenplan voor de structurele voortzetting van de desbetreffende plusvoorziening na 2011.

 • 3 Uiterlijk op 1 september 2010 dient de subsidieontvanger bij de minister een tussenrapportage in waarin de stand van zaken van de uitvoering van de plusvoorziening wordt beschreven.

 • 4 Uiterlijk op 1 juli 2012 dient de subsidieontvanger bij de minister een eindrapportage in, waarin een beschrijving wordt gegeven van de resultaten van de plusvoorziening en de wijze waarop in de continuïteit van de plusvoorziening wordt voorzien.

 • 5 De rapportages, bedoeld in het derde en vierde lid, worden ingericht volgens het format dat daartoe als bijlagen B en C bij deze regeling is opgenomen.

Artikel 11. Financiële verantwoording

[Vervallen per 01-08-2012]

De verantwoording van de subsidie geschiedt in de jaarverslaggeving, bedoeld in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, met model G, behorende bij de richtlijn RJ 660, alinea 212, zoals vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving, van de contactschool. De verwerking van niet-bestede middelen geschiedt in de jaarrekening van het laatste jaar van besteding. De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de subsidie.

Artikel 12. Meldingsplicht

[Vervallen per 01-08-2012]

De contactschool doet zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de minister van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging of intrekking van de subsidie. Daarbij worden de relevante stukken overgelegd.

Paragraaf 5. Intrekking en terugvordering

[Vervallen per 01-08-2012]

Artikel 13. Intrekking en terugvordering

[Vervallen per 01-08-2012]

Paragraaf 6. Overige bepalingen

[Vervallen per 01-08-2012]

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 15. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling plusvoorzieningen overbelaste jongeren.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage A

[Vervallen per 01-08-2012]

Aanvraagformulier

[Vervallen per 01-08-2012]

1. Gegevens van de aanvrager (contactschool)

[Vervallen per 01-08-2012]

Naam onderwijsinstelling

 

Brinnummer

 

Adres

 

Postcode en plaats

 

Naam bestuur

 

Bestuursnummer

2. Gegevens contactpersoon

[Vervallen per 01-08-2012]

Voor vragen betreffende de aanvraag en eventuele aanvullende informatie

 

Naam

 

Instelling

 

Adres

 

Postcode en plaats

 

Telefoon

 

E-mail

3. Gegevens RMC Regio

[Vervallen per 01-08-2012]

Naam van de RMC regio

4. Aanvraag

[Vervallen per 01-08-2012]

Hierbij dien ik als contactschool van de onder 3 vermelde RMC- regio een aanvraag in voor subsidie op grond van de Tijdelijke subsidieregeling plusvoorzieningen overbelaste jongeren. Deze aanvraag wordt mede ingediend namens de in genoemde regeling bedoelde onderwijsinstellingen van deze RMC-regio.

5. Ondertekening

[Vervallen per 01-08-2012]

Naam en voorletters

 

Functie

 

Plaats

 

Datum

 

Handtekening

Bijlage B

[Vervallen per 01-08-2012]

Tussenrapportage Plusvoorziening

[Vervallen per 01-08-2012]

Rapportage over de periode november 2009–augustus 2010

[Vervallen per 01-08-2012]

Het format ‘Tussenrapportage Plusvoorziening’ bestaat uit twee delen. In het eerste onderdeel wordt gevraagd algemene gegevens aan te leveren. In het tweede deel wordt gevraagd naar een tussentijdse rapportage over de realisatie tot en met augustus 2010.

1. Algemene gegevens

[Vervallen per 01-08-2012]

Aanvraag voor RMC-regio

[Vervallen per 01-08-2012]

Nummer van de RMC-regio

Naam van de RMC-regio

Contactgemeente van de RMC-regio

Gegevens subsidieontvanger (contactschool)

[Vervallen per 01-08-2012]

Naam

BRIN-nummer

Adres

Postcode en plaats

Contactpersoon

Telefoonnummer

E-mailadres

2. Tussentijdse rapportage: gerealiseerde activiteiten tot en met augustus 2010

[Vervallen per 01-08-2012]

In het plan van aanpak heeft u aangegeven hoe u de plusvoorziening in uw RMC-regio gaat opzetten of uitbouwen. In deze tussenrapportage geeft u aan wat de voortgang is.

Realisatie

 

1. Zijn er wijzigingen in het plan van aanpak? Zo ja, graag toelichten op welke onderdelen.

 

2. Ligt de uitvoering van het plan van aanpak op schema? Zo nee, graag toelichten.

 

3. Hoeveel jongeren maken op dit moment gebruik van de plusvoorziening, afgezet tegen het aantal dat volgens planning in augustus 2010 er gebruik van zou kunnen maken?

 

4. Welk gecombineerd aanbod heeft u deze doelgroep tot nu toe kunnen bieden?

 

5. Met welke partijen heeft u tot nu toe samengewerkt (o.a. zorg, onderwijs, gemeenten) in de plusvoorziening? Hoe verloopt deze samenwerking?

 

6. Welke concrete stappen heeft u inmiddels ondernomen om te bevorderen dat de structurele voortzetting van de desbetreffende plusvoorziening na 2011 geregeld is?

 
 
 
 
 
 
 
 

Ondertekening

[Vervallen per 01-08-2012]

De tussentijdse rapportage plusvoorziening dient ondertekend te worden door het bevoegd gezag van de contactschool. Ondergetekende verklaart dat het formulier naar waarheid is ingevuld:

 

Naam bevoegd gezag van contactschool

 

Plaats

 

Datum

 

Handtekening

Bijlage C

[Vervallen per 01-08-2012]

Eindrapportage Plusvoorziening

[Vervallen per 01-08-2012]

Rapportage over periode november 2009-december 2011

[Vervallen per 01-08-2012]

Het format ‘Eindrapportage Plusvoorziening’ bestaat uit twee delen. In het eerste onderdeel wordt gevraagd algemene gegevens aan te leveren. In het tweede deel wordt gevraagd naar de eindrapportage over de gerealiseerde activiteiten en naar het resultaat.

1. Algemene gegevens

[Vervallen per 01-08-2012]

Aanvraag voor RMC-regio

[Vervallen per 01-08-2012]

Nummer van de RMC-regio

Naam van de RMC-regio

Contactgemeente van de RMC-regio

Gegevens subsidieontvanger (contactschool)

[Vervallen per 01-08-2012]

Naam

BRIN-nummer

Adres

Postcode en plaats

Contactpersoon

Telefoonnummer

E-mailadres

Heeft u meerdere plusvoorzieningen in uw RMC- regio, vul dan voor elke plusvoorziening afzonderlijk onderstaande vragen bij onderdeel 2 in.

2. Eindrapportage

[Vervallen per 01-08-2012]

In het plan van aanpak, ingediend maart 2010, heeft u aangegeven hoe u de plusvoorziening in uw RMC-regio gaat opzetten of uitbouwen. In deze eindrapportage geeft u aan wat de uiteindelijke resultaten zijn.

Realisatie

 

1. Wat was de specifieke doelstelling van de desbetreffende plusvoorziening, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin? Is deze doelstelling bereikt? Geef een korte omschrijving.

 

2. Voor hoeveel leerlingen is er structureel in deze voorziening plaats?

 

3. Hoeveel leerlingen heeft u sinds december 2009 kunnen plaatsen? Hoeveel hiervan hebben een diploma behaald? Hoeveel zijn er alsnog uitgevallen?

 

4. Wat voor soort onderwijs wordt er op de voorziening gegeven (voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of beide)?

 

5. Welk gecombineerde aanbod heeft u deze doelgroep geboden?

 

6. Met welke partijen is samengewerkt (o.a. zorg, onderwijs, gemeenten) in de plusvoorziening?

 

7. Is de planning en is de begroting van de desbetreffende plusvoorziening gehaald? Zo nee, waar wijkt de realisatie af?

 

8. Hoe heeft u de desbetreffende plusvoorziening gemonitord en geëvalueerd? Wat is de uitkomst hiervan?

 

9. Succesfactoren: wat maakt deze plusvoorziening nu tot een succes?

 

10. Welke verbeterpunten worden er in de komende tijd aangepakt?

 

11. Kunt u aangeven hoe de structurele voortzetting van de desbetreffende plusvoorziening na 2011 is geregeld, ook in financiële zin?

 
 
 
 
 
 
 
 

Ondertekening

[Vervallen per 01-08-2012]

De eindrapportage plusvoorziening dient ondertekend te worden door het bevoegd gezag van de contactschool. Ondergetekende verklaart dat het formulier naar waarheid is ingevuld:

 

Naam bevoegd gezag van contactschool

 

Plaats

 

Datum

 

Handtekening

Terug naar begin van de pagina