Besluit taxa voor titelerkenning

Geldend van 24-09-1822 t/m heden

Koninklijk besluit van 24 september 1822, n. 22, betreffende taxa voor titelerkenning

Wij Willem, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Gezien de voordragten van den Hoogen raad van Adel van den 23 juli ll, en van den 18 dezer No 1145/381 en 1771;

Gelet op Ons besluit van den 22 Februarij 1821 No 69;

Hebben goedgevonden en verstaan, bij ampliatie van het daarbij bepaalde vast te stellen,

dat aan personen zijnde van een geslacht, hetwelk voorheen in de ridderschap van eenige Provincie des Rijks is geadmitteerd geweest in den titel van Baron in de Maatschappij voerde, van nu voortaan wegens de erkenning van dien titel een Diploma zal worden uitgereikt, en dat van zoodanig Diploma voor Taxa Honderd Guldens ƒ 100 en voor Leges vijftig guldens ƒ 50 zal worden betaald.

Afschrift dezes zal worden gezonden aan den Hoogen Raad van Adel, ten fine van executie en aan de administratie der algemeene leges kas, alsmede aan Onzen Minister van Financien tot informatie

's Gravenhage , den 24 September 1822

geteekend Willem

van wege den Koning geteekend
,

J.G. de Mey v. Streefkerk

Accordeert met deszelfs Origineel

De Griffier ter Staats Secretarie

Terug naar begin van de pagina