Instellings- en bezoldigingsbesluit commissie Bevolkingsdaling Zeeland en Groningen

[Regeling vervallen per 01-10-2009.]
Geldend van 22-09-2009 t/m 30-09-2009

Besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 31 augustus 2009 tot instelling van de commissie Bevolkingsdaling Zeeland en Groningen (Instellings- en bezoldigingsbesluit commissie Bevolkingsdaling Zeeland en Groningen)

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2009]

De commissie heeft tot taak:

  • a. De provincies Zeeland en Groningen te adviseren over oplossingen voor de bevolkingsdalingsproblematiek aldaar;

  • b. de oorzaken en de gevolgen van de bevolkingsdaling aldaar in kaart te brengen;

  • c. de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te adviseren over welke beleidsinstrumenten bij het oplossen van de bevolkingsdalingsproblematiek, bedoeld onder a, kunnen worden ingezet.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2009]

  • 1 De commissie streeft er naar haar advies voor 1 oktober 2009 uit te brengen aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de provincies Zeeland en Groningen.

  • 2 Na het uitbrengen van het advies is de commissie opgeheven.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2009]

De commissieleden ontvangen een vaste vergoeding. De salarisschaal van de leden wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het bezoldigingsbesluit Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0.2.

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2009]

De archiefbescheiden van de commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 7

[Vervallen per 01-10-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2009. Dit besluit vervalt met ingang van 1 oktober 2009.

Artikel 8

[Vervallen per 01-10-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellings- en bezoldigingsbesluit commissie Bevolkingsdaling Zeeland en Groningen.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Terug naar begin van de pagina