Aanpassingsbesluit burgerservicenummer

[Regeling materieel uitgewerkt per 18-09-2011.]
Geraadpleegd op 14-04-2024.
Geldend van 18-09-2009 t/m heden

Besluit van 2 september 2009, houdende aanpassing van enige algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van het burgerservicenummer (Aanpassingsbesluit burgerservicenummer)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 juni 2009, nr. 2009-0000285349, DCB/CZW/WVOB;

Gelet op artikel 16, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, de artikelen 24, tweede lid, en 29, eerste lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens, artikel 38, vierde lid, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, artikel 39 van de Wet waardering onroerende zaken, de artikelen 35, vierde lid, 35f, 35g, vierde lid, en 35n van de Wet op de loonbelasting 1964, artikel 2.7a, zesde lid, van de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel 36, vierde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de artikelen 42, zesde lid, en 126, vijfde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

De Raad van State gehoord (advies van 17 juni 2009, nr. W04.09.0192/I);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 augustus 2009, nr. 2009-0000335361, DCB/CZW/WVOB;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 september 2009

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de zeventiende september 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven